• nl
Taalkeuze

Minder werknemersbijdragen voor slachtoffers van een herstructurering

Categorie: RSZ   Datum: 19/01/2018

De ministerraad keurde op 12 januari 2018 een ontwerp van koninklijk besluit goed over de vermindering van de werknemersbijdragen voor werknemers met lage lonen en slachtoffers van een herstructurering.

Werknemers die het slachtoffer zijn van een herstructurering, krijgen een beperkte tijd (3 kwartalen) een korting op de werknemersbijdragen. Om aanspraak te kunnen maken op dit systeem, moet men onder de hogeloongrens categorie 1 vallen, die sinds 1 januari 2018 is afgeschaft.

Een beperkte overgangsperiode zal toelaten dat degenen die al gebruik maken van het systeem geen netto zouden verliezen. Wie op 31 december genoot van het systeem, behoudt het loonvoordeel overeenkomstig de voorwaarden zoals die waren op dat moment. Deze overgangsperiode dooft automatisch uit na maximaal 3 kwartalen. Hierna valt iedereen terug op de enige nog bestaande hogeloongrens, namelijk die van categorie 2.

Het ontwerp wordt nog ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron:

  • Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering.