• nl
Taalkeuze

Ministerraad keurt de formule voor de berekening van de bijzondere bijdrage ten gunste van het Fonds Sluiting der ondernemingen goed

Categorie: Sociaal   Datum: 21/02/2014

De wet betreffende het eenheidsstatuut voorziet in verschillende maatregelen ter compensatie van de hogere ontslagkost.

Eén van deze maatregelen is een bijzondere compenserende bijdrage die verschuldigd is op de opzeggingsvergoeding die is opgebouwd op basis van de geleverde prestaties sinds 1 januari 2014. De bijdrage is ten voordele van het sluitingsfonds en bedraagt:

  • 1% op de opzeggingsvergoeding voor werknemers met een jaarloon vanaf 44.509 EUR;
  • 2% op de opzeggingsvergoeding voor werknemers met een jaarloon vanaf 54.509 EUR;
  • 3% op de opzeggingsvergoeding voor werknemers met een jaarloon vanaf 64.509 EUR.

De bijdrage is enkel verschuldigd op het deel van de vergoeding dat is opgebouwd op basis van prestaties vanaf 1 januari 2014. 

In de wet betreffende het eenheidsstatuut werd al gesteld dat het jaarloon berekend wordt op basis van de loon- en prestatiegegevens van het laatste kwartaal waarin prestaties werden aangegeven volgens volgende formule:

  • Voor voltijders: (A/B)*260
  • Voor deeltijders: ((A/C)*D/5)*260

Waarbij:

  • A = bedrag van het loon (x 1,08 voor de arbeiders);
  • B = aantal dagen;
  • C = aantal uren;
  • D = aantal uren van de maatpersoon/week. 

Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt nu wat verstaan moet worden onder loon, de dagen en de uren voor de toepassing van bovenvermelde formule.

Bron: