• nl
Taalkeuze

Ministerraad keurt enkele wijzigingen goed

Categorie: Sociaal   Datum: 27/03/2013

 

De ministerraad van 14 maart 2013 keurde onlangs een voorontwerp van wet goed met diverse bepalingen op het vlak van werkgelegenheid. Hieronder een overzicht. 

1. Overbenutting van het economische werkloosheidsstelsel

De wet van 29 juni 1981 voorziet reeds enige tijd in een responsabiliseringsbijdrage in geval van overmatig gebruik van het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische werkloosheid voor alle sectoren. Deze bijzondere bijdrage heeft voornamelijk tot doel het verlies van sociale zekerheidsontvangsten op te vangen bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. 

De regeling kon nog geen uitwerking krijgen aangezien de Koning eerst (met een in Ministerraad overlegd besluit en na advies van de Nationale Arbeidsraad) de formule en de parameters moet vastleggen waarmee de bijdrage wordt berekend. In het voorontwerp van wet worden de modaliteiten van de berekening vastgelegd zodat de RSZ kan overgaan tot effectieve inning van de bijdrage (d.m.v. debetberichten). 

Op basis van het aantal aangegeven dagen van economische werkloosheid gedurende 2012 zal de bijdrage voor de eerste maal in 2013 kunnen geheven worden. Afhankelijk van de effectieve publicatie van de regelgeving in het Belgisch Staatsblad wordt verwacht dat de responsabiliteitsbijdrage ten vroegste in juli 2013 kan worden geïnd.

Bron: 

2. Bijzondere opzeggingstermijn voor personeel burgerluchtvaart wordt uit de Arbeidsovereenkomstenwet geschrapt

Vroeger kon het stuur- en cabinepersoneel van de burgerluchtvaart op pensioen gaan op de leeftijd van 55 jaar. Sinds 1 januari 2012 werd die voordelige regeling afgeschaft en geldt ook voor hen de algemene pensioenregeling voor werknemers, t.t.z. de pensioenleeftijd bedraagt 65 jaar.

Voor werknemers die geboren zijn vóór 1958 en op 31 december 2011 een loopbaan hadden van 30 jaar als piloot of 34 jaar als vliegend cabinepersoneel werd het recht op pensioen verankerd, ongeacht het tijdstip of de strengere voorwaarden die dan gelden.

In dat kader zal de verkorte opzeggingstermijn voor de leden van het stuur- en cabinepersoneel van de burgerluchtvaart niet meer van toepassing zijn en zal zij uit artikel 83 van de Arbeidsovereenkomstenwet worden geschrapt.

Bron: 

3. Binnenscheepvaart

Voor werknemers die tewerkgesteld worden op binnenschepen is voor wat betreft hun arbeidsovereenkomsten een bijzondere wettelijke regeling van toepassing: de wet van 1 april 1936. 

Deze wet zal worden opgeheven zodat ook deze werknemers onder de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 zullen vallen. De afwijkende regel dat ook de werkgever de opzegging ter kennis kan brengen van de andere partij door afgifte van een geschrift zou wel nog blijven bestaan.

Bron: