• nl
Taalkeuze

Ministerraad van 19 april 2013 keurt enkele wijzigingen inzake pensioenen goed

Categorie: Sociaal   Datum: 26/04/2013

A.Aanpassing van pensioenen voor werknemers aan de welvaart

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de pensioenen voor werknemers aan de welvaart aanpast. 

Het gaat om volgende aanpassingen:

 • Het bedrag van de eerste inkomensgrens voor de berekening van het pensioen van werknemers wordt vanaf 1 januari 2013 met 2% verhoogd.
 • Het minimumrecht per loopbaanjaar wordt vanaf 1 september 2013 met 1,25% verhoogd.
 • Alle gewaarborgde minimumpensioenen worden vanaf  1 september 2013 met 1,25% verhoogd.
 • Voor het klein gewaarborgd minimumpensioen is er vanaf 1 januari 2014 een bijkomende verhoging met 2,51% (gezinsbedrag) en 0,80% (bedrag alleenstaande en overlevingspensioen).
 • Het vakantiegeld en de aanvullende toeslag worden verhoogd:
  • met 5% vanaf 1 mei 2013;
  • met 3,43% vanaf 1 mei 2014;
  • de gerechtigden op een uitkering als werknemer die lager is dan het vakantiegeld en de aanvullende toeslag bij het vakantiegeld genieten  in mei 2014 een globale verhoging met 8,6%.
 • De pensioenen van vijf jaar oud worden op 1 september 2013 en 1 september 2014 met 2% verhoogd.

Bron:

B. Pensioenen en sociale uitkeringen van zelfstandigen aangepast aan de welvaart

De ministerraad die samenkwam op 19 april 2013 laat in een persbericht weten twee ontwerpen van koninklijk besluit te hebben goedgekeurd die de sociale uitkeringen voor de zelfstandigen voor 2013 en 2014 aan de welvaart aanpassen en de inkomensgrens voor de pensioenen verhogen. De beslissing volgt het advies van de sociale partners over de koppeling van de uitkeringen aan de welvaart.

Concreet wil dit zeggen dat op 1 september 2013 de sociale uitkeringen voor zelfstandigen verhogen met 1,25% voor:

 • het minimumpensioen;
 • de forfaitaire arbeidsongeschiktheid;
 • de forfaitaire invaliditeitsuitkering zonder stopzetting;
 • de uitkering van de sociale faillissementsverzekering.

Het bedrag van de eerste inkomensgrens voor de berekening van het pensioen van zelfstandigen wordt vanaf 2013 verhoogd met 2%. Het gaat om een tweejaarlijkse aanpassing. Boven dit bedrag wordt een lagere coëfficiënt op de beroepsinkomsten toegepast voor de berekening van het pensioen.

Bron:

 • http://www.presscenter.org/nl/pressrelease/20130419/pensions-et-prestations-sociales-des-independants-adaptees-au-bien-etre 
 • Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 131bis, § 1septies, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen
 • Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 10, § 2, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie 

C. Werkloosheid met bedrijfstoeslag voor vliegend personeel in de luchtvaart uitgebreid

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat nachtarbeid uitgevoerd door vliegend personeel in de luchtvaartsector als zwaar werk definieert. De werknemers maken hierdoor aanspraak op de twee stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag:

 • het stelsel vanaf 56 jaar met een anciënniteit van 33 jaar waarvan 20 jaar nachtwerk
 • het stelsel vanaf 58 jaar met een anciënniteit van 35 jaar waarvan vijf jaar nachtwerk in de laatste tien jaar of 7 jaar nachtarbeid in de laatste 15 jaar.

Bron: 

D. Diverse bepalingen inzake pensioen

De ministerraad keurde enkele wijzigingen goed inzake vervroegd pensioen:

 • Werknemers die voldoen aan de voorwaarden voor de lange loopbaan in december 2014 of december 2015, behouden het recht op vervroegd pensioen;
 • De overgangsmaatregel voor personen die voor 1 januari 2010 een pensioenkapitaal ontvingen om de periode tot het vervroegd pensioen te overbruggen wordt beter geformuleerd;
 • Daarnaast wordt een aanvulling voorzien op de recente hervorming van de berekening van het pensioen in verband met een aantal gelijkgestelde periodes;

Bron: