• nl
Taalkeuze

Modernisering van het arbeidsrecht: meer flexibiliteit in de arbeidsduur

Categorie: Sociaal   Datum: 5/04/2013

Op 29 maart 2013 heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd dat een gedeelte van het akkoord omzet dat door de sociale partners over de modernisering van het arbeidsrecht werd bereikt, zoals goedgekeurd door de regering op 27 februari 2013. Het betreft één van de deelakkoorden die gesloten werden in het kader van het Interprofessioneel Akkoord (IPA) 2013-2014.

Dit zijn de belangrijkste maatregelen:

  • verhoging van de interne grens van de arbeidsduur binnen de referteperiode waarin de wekelijkse arbeidsduur gemiddeld moet nageleefd worden;
  • verhoging van het krediet van overuren waarvoor de werknemer kan afzien van inhaalrust;
  • aanpassing van de bepalingen van het arbeidsreglement die het mogelijk maken om de referteperiode voor de gemiddelde berekening van de arbeidsduur van zowel voltijdse als deeltijdse werknemers te verlengen.

Dit voorontwerp van wet bevat eveneens bepalingen rond:

  • de verlenging van de regeling in verband met de toekenning van de eenmalige innovatiepremie;
  • de verlenging van de vrijstelling om jongeren aan te werven in het kader van het startbanenstelsel;
  • de opheffing van de tijdelijke maatregel voorzien in artikel 195, § 2 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen, met name de inspanning ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen en de inspanning ten bate van de actieve begeleiding en opvolging van werklozen.

De ministerraad keurde tevens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat die maatregelen uitvoert.

Bron: