• nl
Taalkeuze

Moet een volledig werkloze en SWT-er nu al dan niet beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt tot de leeftijd van 65 jaar?

Categorie: Sociaal   Datum: 13/03/2015

Sinds 1 januari 2015 werden er een aantal wijzigingen ingevoerd aan de regelgeving inzake werkloosheid (zie Nieuwsflash 12 januari 2015). 

Een van de maatregelen bestaat erin dat volledig werklozen en personen die genieten van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT-er of vroegere “bruggepensioneerde”) beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt tot de leeftijd van 65 jaar (huidige wettelijke pensioenleeftijd). Zo moeten deze werklozen zich inschrijven als werkzoekende, solliciteren, een passende dienstbetrekking aanvaarden, instemmen met outplacement, enz. (zgn. “actieve beschikbaarheid”). De uitkeringsgerechtigden die op 31 december 2014 ten minste 60 jaar zijn en die in 2014 werkloosheidsuitkeringen hebben ontvangen als langdurig werkloze of SWT-er blijven vrijgesteld van deze verplichting. 

Op deze maatregel kwam veel protest van de werknemers- en werkgeversorganisaties.

Op maandag 2 maart 2015 bereikten de werkgevers en de vakbonden in de Groep van 10 een gezamenlijk akkoord over de “passieve beschikbaarheid” voor de arbeidsmarkt van werkzoekenden en SWT-ers. Voor hen moesten mensen die al op SWT zijn, niet meer beschikbaar zijn. Nieuwe SWT-ers moeten passief een job aanvaarden, maar niet actief solliciteren. 

De Groep van 10 legde hun akkoord voor aan de regering waarbij reeds gedreigd werd met acties indien de regering dit voorstel niet integraal en ongewijzigd zou overnemen. 

Vrijdag 6 maart 2015 stuurde de regering het akkoord van de sociale partners echter bij. Zij schoven in een compromisvoorstel de “aangepaste beschikbaarheid” naar voren. Nieuwe SWT-ers moeten aangepast beschikbaar zijn. De exacte invulling van dit begrip ligt in handen van de gewesten. 

De socialistische vakbond ABVV wees maandagavond 9 maart 2015 de bijsturingen van het sociaal akkoord met de werkgevers af. Het ABVV meent dat de ministerraad heeft beslist het sociaal overleg naast zich neer te leggen. Verder argumenteert men dat “de notie aangepaste beschikbaarheid is nu een lege doos, maar is voor de werknemers een doos van pandora. Dat de gewesten een invulling moeten doen van de notie aangepaste beschikbaarheid houdt ook in dat in Vlaanderen, Wallonië en Brussel op een andere manier wordt omgegaan met werknemers. Dit is nefast voor de samenleving en de solidariteit tussen de werknemers”. 

Op dinsdag 10 maart 2015 gaf het ACLVB aan niet akkoord te gaan met het compromisvoorstel. Zij wenst verder te overleggen met de andere vakbonden.

Ook het ACV liet weten zich niet te kunnen vinden in de aanpassingen die de regering heeft gemaakt aan de regeling voor het SWT. Enerzijds gaat het over het begrip “aangepaste beschikbaarheid” waarover geen duidelijkheid bestaat. Anderzijds heeft de regering de leeftijd opgetrokken tot 62 jaar tot wanneer SWT-ers met een zwaar beroep beschikbaar moeten blijven. Het ACV wil met de Groep van 10 overleggen over hoe het nu verder moet. 

Op woensdag kwamen de werkgeversorganisaties en de vakbonden samen in de Groep van 10 waar beslist werd om – op verzoek van het ACV - verduidelijking te vragen aan de regering over de aanpassingen aan het compromisvoorstel, met name over de notie “aangepaste beschikbaarheid”, het optrekken van de leeftijd voor werknemers met een zwaar beroep en over de door de regering voorziene evaluatiemomenten. Momenteel is er nog geen vraag tot heronderhandeling van het voorstel. 

De Minister van Werk Kris Peeters is bereid verduidelijkingen en concretiseringen te verschaffen over het compromisvoorstel van de regering. Er zou geen sprake zijn van echte wijzigingen maar van loutere opheldering van de onduidelijkheden van het voorstel. Verder moet er nog overleg gebeuren over het begrip “aangepaste beschikbaarheid” met de regionale ministers van Werk en de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten VDAB, Actiris en Forem aangezien zij moeten instaan voor de invulling ervan.

Wordt dus vervolgd….

Op woensdag 11 maart 2015 vond er een actie plaats op het Muntplein te Brussel. Dit was een reeds geplande actie die losstond van de verwikkelingen inzake het SWT van de laatste dagen. Met deze actie wensten de vakbonden hun eisen kracht bij te zetten om een taxshift door te voeren, te protesteren tegen de indexsprong en de besparingen in de overheidssector, de afbouw van de sociale zekerheid, de blinde bezuinigingen en de beschikbaarheid van oudere werklozen en SWT-ers.

Tegelijkertijd kondigden de vakbonden nieuwe acties aan, zonder dat er sprake zou zijn van stakingen. Op 19 maart 2015 manifesteert de openbare sector in Brussel en op 29 maart 2015 nemen de vakbonden deel aan de manifestatie van 'Hart boven Hard'. Tijdens de eerste week van de paasvakantie zullen de regionale afdelingen lokaal manifestaties organiseren (zoals petities, informatievergaderingen, acties in de provinciehoofdsteden, enz.).

De socialistische overheidsvakbond ACOD heeft echter een algemene staking aangekondigd op 22 april 2015. De vakbond wil daarmee protesteren tegen de besparings- en pensioenmaatregelen van de regering bij de overheid.

Bron:

  • Persberichten in De Standaard, De Tijd, De Morgen en Het Nieuwsblad van 2 tot 13 maart 2015.