• nl
Taalkeuze

Mogelijkheid vrijstelling startbaanverplichting - verlenging onbepaalde duur

Categorie: Sociaal   Datum: 6/09/2013

Ondernemingen die minstens 50 werknemers tewerkstellen op 30 juni van het voorafgaande kalenderjaar moeten een startbaanverplichting vervullen. Deze startbaanverplichting voorziet dat werkgevers uit de privésector jongeren moeten aanwerven ten belope van 3 % van hun personeelsbestand tijdens het tweede kwartaal van het voorgaande jaar (uitgedrukt in VTE); voor de overheidssector en voor privéwerkgevers uit de non-profit sector bedraagt dit percentage 1,5%. 

Sommige (sub)sectoren die gebonden zijn door een CAO die een inspanning voorziet van minstens 0,15% ten gunste van risicogroepen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van de startbaanverplichting krijgen, toegekend door de minister van Werkgelegenheid, op voorstel van het beheerscomité van de RVA. 

Deze mogelijkheid tot vrijstelling startbaanverplichting was vroeger beperkt qua duur. Deze mogelijkheid wordt vanaf 1 januari 2013 voor onbepaalde duur verlengd. Een einddatum van de verlenging is immers niet voorzien. 

Bron:

  • Wet van 17 augustus 2013 betreffende de modernisering van het arbeidsrecht en houdende diverse bepalingen, BS 29 augustus 2013, 56888.