• nl
Taalkeuze

NAR sluit noodzakelijke CAO's af inzake SWT

Categorie: Sociaal   Datum: 8/05/2015

Het Regeerakkoord Michel I voorzag in een grondige hervorming van de bepalingen inzake SWT/brugpensioen.

De regelgeving met betrekking tot het recht op werkloosheidsuitkeringen werd reeds eerder aangepast en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (zie nieuwsflash van 2 januari 2015). 

De Nationale Arbeidsraad heeft nu een aantal nieuwe CAO’s inzake SWT afgesloten om te voldoen aan de voorwaarden die de wetgeving vooropstelt.

Algemeen stelsel: SWT 62 jaar (CAO nr. 17)

Principe

De leeftijdsvoorwaarde om op SWT te kunnen gaan op basis van CAO nr. 17 is 62 jaar. 

Schematisch kunnen de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden vanaf 1 januari 2015 als volgt weergegeven worden:

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Leeftijd 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
Lbvw. man 40 j. 40 j. 40 j. 40 j. 40 j. 40 j. 40 j. 40 j. 40 j. 40 j.
Lbvw. vrouw 31 j. 32 j. 33 j. 34 j. 35 j. 36 j. 37 j. 38 j. 39 j. 40 j.

Overgangsmaatregel

Via twee overgangsmaatregelen blijft het in sommige gevallen toch nog mogelijk om op 60 jarige leeftijd op SWT te gaan.

1ste overgangsmaatregel

De werknemers moeten gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Ontslagen zijn vóór 1 januari 2015;
 2. De leeftijd van 60 jaar hebben bereikt uiterlijk op 31 december 2016 en op einde van de arbeidsovereenkomst; (uitzondering: de leeftijd van 60 jaar mag ook na 31 december 2016 worden bereikt indien de wettelijke opzeggingstermijn of opzeggingstermijn vastgesteld bij CAO loopt tot na 31 december 2016. Bij het vaststellen van deze opzeggingstermijn wordt evenwel geen rekening gehouden met de verlengingen ervan wegens schorsing van de arbeidsovereenkomst);
 3. Het vereiste beroepsverleden hebben op het einde van de arbeidsovereenkomst.

2de overgangsmaatregel

De werknemers moeten gelijktijdig aan volgende voorwaarden voldoen:

 1. Ontslagen zijn tijdens de geldigheidsperiode van een andere CAO (sectorale of ondernemings-CAO) dan CAO nr. 17 NAR;
 2. Deze CAO moet gesloten en neergelegd zijn vóór 1 juli 2015 en treedt uiterlijk in werking op 1 januari 2015 (max. duur 3 jaar);
 3. Deze CAO voorziet minstens de leeftijd van 60 jaar voor SWT;
 4. De leeftijd van 60 jaar hebben bereikt uiterlijk op het einde van de arbeidsovereenkomst en tijdens de geldigheidsperiode van de CAO;
 5. Het vereiste beroepsverleden hebben op het einde van de arbeidsovereenkomst.

De leeftijds-en loopbaanvoorwaarden zijn dan als volgt:

  2015 2016 2017
Leeftijd 60 60 60
Lbvw. man 40 jaar 40 jaar 40 jaar
Lbvw. vrouw 31 jaar 32 jaar 33 jaar

SWT op 58 jaar: nachtarbeid (CAO nr. 111 en 112)

Principe

Onderstaande regels gelden voor de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2016. De werknemers moeten bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. 58 jaar of ouder zijn;
 2. Een beroepsloopbaan van minstens 33 jaar hebben;
 3. Minimaal 20 jaren gewerkt hebben in een arbeidsregeling met nachtprestaties.

Bovendien moet een sectorale CAO bovenstaande regeling inzake SWT voorzien.

Indien de werknemer tewerkgesteld wordt in een paritair comité dat niet is opgericht of een paritair comité dat niet werkt, kan men toetreden door het afsluiten van een CAO of een  toetredingsakte of via een wijziging van het arbeidsreglement.

Overgangsmaatregel

De werknemers kunnen toch nog op 56 jaar op SWT gaan indien volgende voorwaarden vervuld zijn:

 1. Ontslagen zijn vóór 1 januari 2015;
 2. Uiterlijk op 31 december 2014 en op het ogenblik van de beëindiging van arbeidsovereenkomst 56 jaar of ouder zijn;
 3. Op het ogenblik van de beëindiging van arbeidsovereenkomst een beroepsloopbaan van 33 jaar aantonen;
 4. Op ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst gedurende minimaal 20 jaar gewerkt hebben in een arbeidsregeling met nachtprestaties.

SWT op 58 jaar: zwaar beroep (CAO nr. 111 en 112)

Principe 

Onderstaande regels gelden voor de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2016. De werknemers moeten bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. 58 jaar of ouder zijn;
 2. Een beroepsloopbaan van minstens 33 jaar hebben;
 3. Gewerkt hebben in een zwaar beroep:
  • Hetzij gedurende minstens 5 jaar, in de loop van de laatste 10 kalenderjaren voor het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • Hetzij gedurende minstens 7 jaar, in de loop van de laatste 15 kalenderjaren voor het einde van de arbeidsovereenkomst.

Bovendien moet een sectorale CAO bovenstaande regeling inzake SWT voorzien.

Indien de werknemer tewerkgesteld wordt in een paritair comité dat niet is opgericht of een paritair comité dat niet werkt, kan men toetreden door het afsluiten van een CAO of een  toetredingsakte of via een wijziging van het arbeidsreglement.

Merk op dat, in tegenstelling tot de regeling bij nachtarbeid en arbeidsongeschiktheid in de bouw, er voor de zware beroepen geen overgangsmaatregel werd voorzien (dit stelsel bestond immers niet vóór 2015. Er bestond enkel een stelsel van SWT op 58 jarige leeftijd voor personen met een zwaar beroep na een loopbaan van 35 jaar, zie verder). 

SWT op 58 jaar: PC 124 en arbeidsongeschiktheid (CAO nr. 111 en 112)

Principe

Onderstaande regels gelden voor de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2016. De werknemers moeten bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Tewerkgesteld zijn door een werkgever van PC 124;
 2. Beschikken over een attest dat hun ongeschiktheid tot voortzetting van hun beroepsactiviteit bevestigt, afgegeven door de arbeidsgeneesheer;
 3. Voldoen aan de voorwaarden die in een CAO van PC 124 afgesloten moet worden, waarin men minimaal moet voorzien dat de werknemer bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder is en een beroepsloopbaan van minstens 33 jaar heeft.

Overgangsmaatregel

De werknemers kunnen toch nog op 56 jaar op SWT gaan indien volgende voorwaarden vervuld zijn:

 1. Ontslagen zijn vóór 1 januari 2015;
 2. Uiterlijk op 31 december 2014 en op ogenblik van beëindiging van arbeidsovereenkomst 56 jaar of ouder zijn;
 3. Op het ogenblik van de beëindiging van arbeidsovereenkomst een beroepsloopbaan van 33 jaar aantonen;
 4. Op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst tewerkgesteld geweest zijn door een werkgever van PC 124 en beschikken over een attest dat hun ongeschiktheid tot voortzetting van hun beroepsactiviteit bevestigt, afgegeven door de arbeidsgeneesheer.

SWT op 58 jaar: zwaar beroep (CAO nr. 113)

Principe 

Onderstaande regels gelden voor de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2016. De werknemers moeten bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. 58 jaar of ouder zijn;
 2. Een beroepsloopbaan van minstens 35 jaar hebben;
 3. Gewerkt hebben in een zwaar beroep:
  • Hetzij gedurende minstens 5 jaar, in de loop van de laatste 10 kalenderjaren voor het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • Hetzij gedurende minstens 7 jaar, in de loop van de laatste 15 kalenderjaren voor het einde van de arbeidsovereenkomst.

In tegenstelling tot het andere stelsel SWT zwaar beroep (op 58 jarige leeftijd na een loopbaan van 33 jaar) dat sinds 1 januari 2015 in het leven werd geroepen, geldt voor bovenstaand stelsel geen verplichting tot het afsluiten van een sectorale CAO.

SWT op 58 jaar: mindervalide werknemers en werknemers met ernstig lichamelijke problemen (CAO nr. 114)

Principe 

Onderstaande regels gelden voor de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2016. De werknemers moeten bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. 18 jaar of ouder zijn;
 2. Een beroepsverleden van minstens 35 jaar hebben;
 3. Ofwel het statuut van mindervalide werknemer erkend door een bevoegde overheid hebben;
  Ofwel werknemer zijn met ernstige lichamelijke problemen die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door hun beroepsactiviteit en die de verdere uitoefening van hun beroep significant bemoeilijken.
 4. Ontslagen worden tijdens de geldigheidsperiode van deze CAO.

SWT op 58 jaar: (zeer) lange loopbaan (CAO nr. 115 en 116)

Principe

Onderstaande regels gelden voor de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2016. De werknemers moeten bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. 58 jaar of ouder zijn;
 2. Een beroepsverleden van 40 jaar hebben;
 3. Ontslagen worden tijdens de geldigheidsperiode van deze CAO. 

Overgangsmaatregel

De werknemers kunnen toch nog op 56 jaar op SWT gaan indien volgende voorwaarden vervuld zijn:

 1. Ontslagen worden vóór 1 januari 2016;
 2. Uiterlijk op 31 december 2015 en op het einde van de arbeidsovereenkomst de leeftijd van 56 jaar hebben bereikt;
 3. Een beroepsloopbaan van 40 jaar hebben op ogenblik van beëindiging van arbeidsovereenkomst.

SWT in ondernemingen in moeilijkheden / herstructurering (CAO nr. 117)

Principe

Werknemers van ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering kunnen vanaf 2015 pas op 55 jaar in SWT gaan (voorheen: 50 of 53 jaar). Vanaf 2016 verhoogt de leeftijd naar 56 jaar. 

Overgangsmaatregel

Werknemers van ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering, kunnen in 2016 toch nog op de leeftijd van 55 jaar in SWT gaan indien volgende voorwaarden vervuld zijn:

 1. De onderneming moet een CAO of collectief akkoord sluiten tot toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van CAO nr. 117.
 2. De CAO of het collectief akkoord moet uitdrukkelijk vermelden dat zij wordt gesloten met toepassing van CAO nr. 117. 

Bron:

 • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 tricies sexies van 27 april 2015;
 • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 111 tot vaststelling, voor 2015 en 2016, van de voorwaarden voor de toekenning van bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn;
 • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 112 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2015 en 2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn;
 • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 113 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2015 en 2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen;
 • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 114 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, inzien zij worden ontslagen;
 • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 115 tot invoering van het stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen;
 • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 116 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2015 en 2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen;
 • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 117 tot vaststelling van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen in een onderneming die is erkend als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in herstructurering.