• nl
Taalkeuze

Na dag X: lijsten opnieuw aan te plakken of niet?

Categorie: Sociale Verkiezingen   Datum: 26/02/2016

Op dag X hebben de overlegorganen (comité/ondernemingsraad) of de werkgever, wanneer nog geen overlegorganen aanwezig zijn, de werknemers en de vakbonden geïnformeerd over een aantal zaken.

Bezwaren mogelijk tot dag X + 7

In de 7 kalenderdagen die volgen op dag X kan een werknemer of een vakbond opmerkingen hebben over die informatie en vervolgens een bezwaar indienen bij het overlegorgaan of de werkgever (wanneer het overlegorgaan niet bestaat). 

Het bezwaar kan betrekking hebben op:

  • de voorlopige kiezerslijsten, wegens het niet of onbehoorlijk inschrijven van kiezers, of wegens onjuistheden;
  • de vaststelling van het aantal mandaten per orgaan en categorie;
  • de lijst van het leidinggevend personeel, in de mate dat op deze lijst een persoon voorkomt die geen leidinggevende functie vervult;
  • de lijst van de kaderleden.

Goed om weten is dat de werkgever niet op eigen initiatief fouten kan of mag rechtzetten. 

Eventuele rechtzetting aanplakken tegen X + 14

Het overlegorgaan (of de werkgever wanneer deze niet bestaat) spreekt zich uiterlijk tegen X + 14 uit over die bezwaren en plakt de aangepaste lijsten opnieuw aan (“rechtzetting”).

Enkel wanneer iets werd gewijzigd, moeten de lijsten opnieuw aangeplakt worden. Werd er niets gewijzigd, dan moeten de lijsten van dag X gewoon aangeplakt blijven. 

Is er nog geen overlegorgaan, dan moeten de wijzigingen eveneens meegedeeld worden aan de vakbonden. 

Opgelet: in dit stadium is het niet mogelijk om de rechtzetting bekend te maken via de webapplicatie van de FOD WASO. 

Beroep mogelijk tot dag X + 21

Werd er bezwaar aangetekend tegen het bericht van dag X, kan er binnen de 7 dagen volgend op de termijn voor het nemen van een beslissing ( = X + 14), m.a.w. tot X + 21 een beroep worden ingesteld tegen de beslissing of afwezigheid van de beslissing genomen op dag X + 14.

Ook hier zijn het de werknemers en de vakbonden die dit beroep kunnen instellen. In dit stadium echter kan men niet meer terecht bij het overlegorgaan of de werkgever, maar moet men zijn toevlucht zoeken bij de arbeidsrechtbank die dan uitspraak zal doen tegen uiterlijk X + 28.

Indien nodig (dus enkel in geval van een wijziging) dienen de lijsten opnieuw te worden aangeplakt (“definitief”).

Juridische handleiding

Meer gedetailleerde informatie kunt u terugvinden in de juridische handleiding (blz. 90 ev.), welke u kunt consulteren via onze website.