• nl
Taalkeuze

Nationale vakbondsstaking op donderdag 21 februari 2013

Categorie: Sociaal   Datum: 22/02/2013

Op donderdag 21 februari 2013 vond in Brussel een vakbondsbetoging plaats om te protesteren tegen de door de regering opgelegde loonnorm. Met de betoging proberen de vakbonden ook druk te zetten op de onderhandelingen met betrekking tot de toenadering tussen het arbeidersstatuut  en bediendenstatuut.

Aangezien deze stakingsdag werd voorafgegaan door een stakingsaanzegging kan deze als een erkende staking  worden beschouwd.

Door deze staking zal u als werkgever waarschijnlijk geconfronteerd worden met personen die niet tijdig of zelfs helemaal niet op het werk raken. Deze situatie leidt tot verschillende vragen met name is er al dan niet recht op gewaarborgd loon,… Maar hoe dient u met deze vragen  om te gaan?

Impact op loon?

De werknemer die afwezig is van het werk om deel te nemen aan de staking, heeft geen recht op loon.  Omdat het om een erkende staking gaat, kunnen de georganiseerde stakers aanspraak maken op een stakingsvergoeding ten laste van de vakbond. De niet-gesyndiceerde werknemers die deelgenomen hebben aan de actie zijn,  indien ze de werkgever verwittigd hebben, rechtmatig afwezig. Deze laatsten ontvangen echter geen stakingsvergoeding, noch loon, tenzij de werkgever ermee instemt dat de werknemer inhaalrust of vakantie opneemt voor de bewuste dag.

Voor de niet-stakende werknemer die wegens de stakingsactie het werk niet kan aanvatten, geldt  evenmin  dat hij recht heeft op loon. 

De werknemers die wegens de stakingsactie niet of niet tijdig op het werk kunnen geraken, kunnen enkel aanspraak maken op gewaarborgd dagloon voor de verloren uren indien ze kunnen aantonen dat de vertraging te wijten is aan een onvoorziene gebeurtenis op weg naar het  werk die zich buiten de wil van de betrokken werknemer voortdoet. In casu werd de stakingsactie  via diverse (media-) kanalen  vooraf medegedeeld, waardoor de werknemer tijdig de nodige maatregelen kon nemen en hij, behoudens uitzonderlijke omstandigheden,  geen aanspraak kan maken op gewaarborgd loon. 

Bron:

  • Nationale vakbondsorganisaties (ACV, ABVV, ACLVB)