• nl
Taalkeuze

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen: tot maximum 2.722 EUR netto in 2013

Categorie: Sociaal   Datum: 13/12/2013

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, ook wel "de loonbonus" genaamd, zijn voordelen gebonden aan het behalen van een vooropgesteld collectief resultaat van een onderneming, groep van ondernemingen of van een welomschreven groep van werknemers.

Deze resultaatsgebonden loonbonus is onder bepaalde voorwaarden tot een welbepaald maximum bedrag vrijgesteld van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing. Het maximum bedrag wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

Voor de bonussen die in 2014 betaald worden, zal het maximumbedrag voor vrijstelling van sociale bijdragen 3.131 EUR (3.100 EUR in 2013) bedragen. 

Sedert 1 januari 2013 is het voordeel, naast de bijzondere werkgeversbijdrage van 33%, ook onderworpen aan een inhouding van 13,07% ten laste van de werknemer. Deze zogeheten ‘solidariteitsbijdrage’ moet van het toegekende brutobedrag worden afgetrokken. Voor de begunstigde werknemer zal het van belasting vrijgestelde bedrag bijgevolg maximaal 2.722 EUR bedragen in 2014 (= 3.131 EUR verminderd met de werknemers-RSZ  van 13,07%) (2.695 EUR in 2013). 

We herinneren u eraan dat indien een werknemer in 2014 een voordeel ontvangt waarvan het bedrag hoger is dan 3.131 EUR, het deel van dat voordeel boven 3.131 EUR zal worden beschouwd als loon dat onderworpen is aan de gewone socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing. 

Bron: 

  • Programmawet van 27 december 2012, B.S. 31 december 2012.
  • Wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen, B.S. 1 augustus 2013.