• nl
Taalkeuze

Nieuw schooljaar = nieuwe regels educatief verlof?

Categorie: Sociaal   Datum: 25/08/2017

Nu het begin van het nieuwe schooljaar in zicht komt, leek het ons het moment om even een stand van zaken op te maken betreffende de al dan niet gewijzigde regels inzake educatief verlof.

Federale en regionale regelgeving

Sinds 1 juli 2014 zijn de gewesten bevoegd voor het betaald educatief verlof, behalve voor de arbeidsrechtelijke aspecten en de regels inzake sociaal overleg. De vaststelling van de bovengrens van het referteloon voor de terugbetaling door de werkgever (= loonplafond) heeft betrekking op de relatie tussen werkgever en werknemer en het gaat daarbij over een bepaling inzake het loon. Dat blijft dus een federale bevoegdheid.

De forfaitaire uurlonen die worden terugbetaald aan de werkgever en de termijn waarbinnen de aanvraag tot terugbetaling moet gebeuren, worden door de gewesten geregeld.

Loonplafond (federaal)

Voor het schooljaar 2017-2018 wordt het loonplafond vastgelegd op 2.871,30 EUR. Dit bedrag is onder voorbehoud aangezien dit nog moet bevestigd worden per koninklijk besluit dat nog in het Belgisch Staatsblad moet verschijnen (dit zal wellicht in de loop van maart 2018 gebeuren).

Terugbetaling aan de werkgever (gewestelijk)

Op dit ogenblik hebben de verschillende regio’s nog steeds een zelfde bedrag vooropgesteld wat betreft de terugbetaling aan de werkgever van de loonkosten voor het educatief verlof.

Vanaf schooljaar 2014-2015 bedraagt het forfaitair bedrag per uur betaald educatief verlof voor de terugbetaling aan de werkgevers 21,30 EUR.

Uiteraard kan dit in de toekomst wijzigen en kan elke regio een ander bedrag voorzien.

Indieningstermijn (gewestelijk)

Wat de indieningstermijn betreft, zijn er wel degelijk verschillen te noteren tussen de verschillende regio’s:

 • In het Vlaams gewest moeten de aanvragen voor schooljaar 2016-2017 ingediend zijn tegen 31 december 2017.
 • In het Franstalig gedeelte van het Waals gewest moeten de aanvragen voor schooljaar 2016-2017 ingediend zijn tegen 31 maart 2018. Er geldt evenwel een aparte regeling voor opleidingen die niet per schooljaar georganiseerd zijn.
 • In het Brussels Hoofdstedelijk gewest geldt nog steeds dat de aanvragen voor schooljaar 2016-2017 moeten worden ingediend tegen 30 juni 2018.
 • Ook de Duitstalige gemeenschap heeft de indieningstermijn niet aangepast waarvoor de aanvragen voor schooljaar 2016-2017 moeten worden ingediend tegen 30 juni 2018.

Welke regio is bevoegd?

Om te weten bij welke regio men terecht kan om vragen te stellen over het educatief verlof of om de aanvraag tot terugbetaling in te dienen, moet gekeken worden naar de regio waar de werknemer is tewerkgesteld.

Bijvoorbeeld: een werknemer is tewerkgesteld in Vlaanderen maar volgt een opleiding in Wallonië: voor de bepaling van het recht dient nagekeken te worden of de opleiding in Vlaanderen erkend is.

Gegevens regionale diensten

De aanvragen tot terugbetaling gebeuren op volgende adressen:

Vlaams gewest

Departement Werk en Sociale Economie
Betaald Educatief Verlof
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
tel.: 02/553 18 00
e-mail: educatiefverlof@vlaanderen.be

Brussels Hoofdstedelijk gewest

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Betaald Educatief Verlof
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
tel.: 02/204 16 30
e-mail: bev@gob.irisnet.be

Waals gewest

Forem
Congé éducation payé
Boulevard Tirou 104
6000 Charleroi
tel.: 071/27 50 74
e-mail: conge.education@forem.be

Duitstalige gemeenschap

Ministère de la Communauté germanophone
Département Formation et Organisation de l’Enseignement
Gospertsraße 1, B-4700 Eupen
tel.: 087/596 397

Bron:

 • Besluit Vlaamse Regering 4 december 2015 tot wijziging van artikel 16bis van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 29 december 2015, 80093 (art. 16bis, §3, laatste lid).
 • Besluit van de Waalse Regering 29 september 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 17 oktober 2016, 70208.
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 mei 2016 tot wijziging van artikel 16bis van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 19 mei 2016, 32326 (art. 16bis, §4).
 • Besluit van de Regering van 2 februari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 21 maart 2017, 38322 (artikel 16bis, §3).
 • Herstelwet houdende sociale bepalingen van 22 januari 1985 (art. 137bis)
 • Decreet 18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 (1), BS 29 december 2015, 79981 (art. 44).
 • Decreet van 28 april 2016 tot uitvoering van de zesde Staashervorming en houdende verschillende bepalingen inzake het tewerkstellingsbeleid (1), BS 11 mei 2016, 31044 (art. 23).
 • Decreet 25 april 2016 houdende maateregelen inzake werkgelegenheid, BS 14 juni 2016, 36128 (art. 30).