• nl
Taalkeuze

Nieuwe detacheringsformaliteiten voor cabotage en internationaal transport van en naar Frankrijk vanaf 1 juli 2016

Categorie: Sociaal   Datum: 8/07/2016

Vanaf 1 juli 2016 treedt in Frankrijk voor de transportsector een nieuwe wet – genaamd ‘Loi Macron' – in werking. Frankrijk gaat daarmee de strijd tegen de sociale dumping aan.

Deze wet legt de werkgevers van de transportsector die werknemers naar Frankrijk detacheren bijkomende verplichtingen op in geval van cabotage en internationaal transport van en naar Frankrijk. De wet is dus alleen van toepassing op transporten die één of meer laad- of losplaatsen hebben in Frankrijk. Transitvervoer – zonder laad- of losplaats in Frankrijk – wordt ongemoeid gelaten, net zoals zelfstandige chauffeurs en vervoer voor eigen rekening.

Er wordt geen onderscheid gemaakt naar gelang het type of de tonnage van het voertuig. De nieuwe regels gelden zowel voor goederen- als personenvervoer. Ook voor autobussen en autocars met vertrekplaats of bestemming in Frankrijk geldt de nieuwe regelgeving.

Tot slot geldt ze ook voor detachering binnen een internationale groep en bij terbeschikkingstelling van personeel.

Minimumloon en arbeidsduur

Belgische werkgevers moeten aantonen dat zij de gedetacheerde werknemers een loon betalen dat voldoet aan de Franse minimumlonen (basisloon 9,67 EUR, te vermeerderen met componenten functieclassificatie en anciënniteit) voor de gewerkte uren vanaf het moment dat ze op het Franse territorium komen.

Hiervoor mag men rekening houden met het basisloon, de overurentoeslag en de bijkomende verplichte looncomponenten (bv. anciënniteitstoeslag, voordelen in natura, …). Kosten eigen aan de werkgever (bv. maaltijdkosten, reiskosten, verblijfskosten, ARAB, …) worden niet meegeteld om te zien of het Franse minimumloon wordt bereikt.

Merk op dat de Belgische minimumlonen hoger liggen dan de Franse minimumlonen.

Indien de detacheringsduur minstens gelijk is aan de referteperiode, moeten ook de Franse regels over de arbeidsduur worden nageleefd.

Naast het opleggen van een minimumloon legt de nieuwe wet nog een aantal specifieke formaliteiten op (zie verder).

Detacheringsverklaring

De chauffeur zal vanaf 1 juli 2016 ook steeds een detacheringsverklaring of ‘attestation de détachement’ bij zich in de bestuurderscabine moeten hebben.

Afhankelijk van de vorm van detachering, worden er drie verschillende modelattesten ter beschikking gesteld:

 • Transnationaal transport en cabotage;
 • Intragroepsmobiliteit;
 • Terbeschikkingstelling door een in het buitenland gevestigde onderneming van tijdelijk werk (interim) aan een gebruiker in Frankrijk.

Het detacheringsattest moet opgemaakt worden vóór de aanvang van de detacheringsopdracht en geldt voor 6 maanden. Het wordt opgesteld in tweevoud, waarbij één exemplaar wordt bijgehouden door de chauffeur en het tweede exemplaar moet worden bewaard door de vertegenwoordiger van de onderneming in Frankrijk of de gebruiker van de gedetacheerde werknemer. Het moet niet worden opgestuurd aan de Franse autoriteiten.

Het detacheringsattest vervangt voor de transportsector de voorafgaande meldingsplicht of ‘déclaration préalable’, dewelke wel nog voor andere sectoren moet worden vervuld bij detachering naar Frankrijk.

De drie modellen kunt u terugvinden op de website van de Franse overheid.

Aanduiding van een vertegenwoordiger

Een Belgische werkgever moet een vertegenwoordiger aanduiden in Frankrijk. Deze vertegenwoordiger zal fungeren als tussenpersoon voor de controlediensten en moet instaan voor het bijhouden (op papier of elektronisch) van volgende sociale documenten:

 • het tweede exemplaar van het detacheringsattest;
 • de loonstroken die overeenstemmen met de periode van detachering of een ander gelijkwaardig document;
 • bewijs van betaling van het loon;
 • kopie van diens aanwijzing als vertegenwoordiger;
 • in voorkomend geval, een kopie van de sectorale CAO die van toepassing is op de gedetacheerde werknemer. 

Documenten verplicht aan boord

Deze nieuwe wetgeving verplicht de chauffeur te allen tijde volgende documenten aan boord te hebben:

 • zijn arbeidsovereenkomst (moet niet worden vertaald, tenzij bij intra-groep detachering);
 • het eerste exemplaar van het detacheringsattest;
 • in voorkomend geval, een kopie van het terbeschikkingstellingscontract en de bijlage aan de arbeidsovereenkomst (in het Frans vertaald);
 • in voorkomend geval, een kopie van de overeenkomst van tijdelijke arbeid en het terbeschikkingstellingscontract (in het Frans vertaald).

Uiteraard blijven ook de gewone regels voor detachering van toepassing. De chauffeur zal dus ook het gebruikelijke attest A1 bij zich moeten houden.

Sancties

Naargelang de inbreuk worden er verschillende sancties voorzien:

 • Geen detacheringsattest aan boord: 750 EUR;
 • Geen arbeidsovereenkomst aan boord: 450 EUR;
 • Documenten niet opgemaakt of geen vertegenwoordiger: 2.000 EUR.

Ter herinnering: algemene regels van detachering naar Frankrijk sinds 1 april 2015

Met de invoering van de bijzondere detacheringsregels voor de transportsector achten we het nuttig de algemene detacheringsregels naar Frankrijk op te frissen.

Sinds 1 april 2015 gelden er bijzondere regels voor een buitenlandse werkgever die een werknemer naar Frankrijk wil detacheren.

Voorafgaande verklaring

Zo moet de werkgever een voorafgaande verklaring doen aan de sociale inspectie van de plaats van tewerkstelling of de plaats waar deze prestaties in Frankrijk aanvangen.

Ook hier bestaan er drie modeldocumenten, te gebruiken in volgende gevallen:

 • detachering in het kader van internationale diensten of een verrichting voor eigen rekening;
 • detachering tussen zetels van dezelfde onderneming of tussen ondernemingen van dezelfde groep;
 • detachering van werknemer voor tijdelijk werk.

De formulieren vindt u terug op de website van de Franse overheid.

Vertegenwoordiger

De buitenlandse werkgever die een werknemer naar Frankrijk detacheert moet een vertegenwoordiger aanduiden die als tussenpersoon fungeert voor de sociale inspectie, belastingadministratie, gendarmerie en douane tijdens detachering.

De vertegenwoordiger houdt ook de diverse documenten bij, zijnde:

 • de arbeidsvergunning;
 • attestering van medisch onderzoek in land van oorsprong;
 • attest van effectieve betaling van de lonen;
 • opgave van dagelijkse werkuren en arbeidsduur;
 • kopie van zijn schriftelijke aanstelling;
 • attest dat aantoont dat de Franse minimumlonen worden gerespecteerd (bv. loonfiches).

Bron:

 • Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (Loi Macron) ;
 • Décret n° 2016-418 du 7 avril 2016 adaptant le titre VI du livre II de la première partie du code du travail aux entreprises de transport détachant des salariés roulants ou navigants sur le territoire national et modifiant le code des transports.