• nl
Taalkeuze

Nieuwe maatregel aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden officieel van kracht in Vlaanderen

Categorie: Sociaal   Datum: 24/03/2017

Aanwervingen van langdurig werkzoekenden in Vlaanderen komen sinds 1 januari 2017 niet meer in aanmerking voor een doelgroepvermindering en/of een activering van de werkuitkering.

De kostprijs voor de tewerkstelling van deze werknemers steeg hierdoor gevoelig.
De Vlaamse regering voorziet nu in de toekenning van een premie bij de aanwerving van langdurig werkzoekenden.

Voorwaarden

Om aanspraak te maken op een aanwervingsincentive, moeten de volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • Aanwerving vanaf 1 januari 2017
 • Van een niet-werkende werkzoekende
 • Die op het ogenblik van de indiensttreding aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • Gedurende minstens 2 jaar als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB is ingeschreven;
  • Op het einde van het kwartaal van indiensttreding minstens 25 jaar is en de leeftijd van 55 jaar niet bereikt heeft;
  • Afsluiten van arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
   Let wel: indien men één of meer opeenvolgende arbeidsovereenkomsten afsluit met een duurtijd van minstens 3 maanden en als u kan aantonen dat de tijdelijke arbeidsovereenkomsten overeenstemmen met het gangbare wervingsbeleid van de onderneming, dan kan afgeweken worden van het contract van onbepaalde duur.
  • Niet-werkende werkzoekende wordt tewerkgesteld in een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest.

Uitsluitingen

Deze aanwervingsincentive wordt niet toegekend bij tewerkstelling als uitzendkracht, flexi-jobwerknemer en gelegenheidswerknemer.

Bepaalde ondernemingen kunnen GEEN beroep doen op deze maatregel:

 • Ondernemingen ten aanzien waarvan er bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, met uitzondering van de steunregelingen tot herstel van de schade die veroorzaakt is voor bepaalde natuurrampen;
 • Ondernemingen in moeilijkheden.

Bedrag

Tewerkstellingspercentage Bedrag
  Na 3 maanden tewerkstelling Na 12 maanden tewerkstelling
Tewerkstelling ≥ 80% Max. 1.250 EUR Max. 3.000 EUR
30 % ≤ tewerkstelling < 80% Max. 750 EUR Max. 1.800 EUR
Tewerkstelling < 30% / /

Cumul

De aanwervingsincentive is niet cumuleerbaar met:

 • De loonincentive in het kader van maatwerk (idem beschutte en sociale werkplaatsen);
 • De vergoeding in het kader van locale diensteneconomie;
 • De loonincentive in het kader van invoegbedrijven.

Let wel: indien het totaal van alle (Vlaamse en federale) subsidies voor betrokken persoon hoger is dan 50% van de brutoloonkost, dan zal het bedrag dat de 50% overschrijdt, in mindering worden gebracht van de aanwervingsincentive.
Indien één van deze subsidies de Vlaamse ondersteuningsincentive voor personen met een arbeidshandicap is, dan mag het totaal van alle subsidies 100% van de bruto loonkost bedragen (voordat er een vermindering dient toegepast te worden).

Aanvraagprocedure

De aanvraag van de aanwervingsincentive moet gebeuren binnen de 3 maanden na de indiensttreding van de niet-werkende werkzoekende.

Let wel: indien u een langdurig werkzoekende aanwierf in de periode van 1 januari 2017 tot en met 28 februari 2017 moet de aanvraag gebeuren vóór 1 juni 2017.

In onze nieuwsflash van 10 maart vindt u meer info terug over de praktische aspecten.

Bron:

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden, BS 22 maart 2017, 39.061.