• nl
Taalkeuze

Nieuwe regels voor gelegenheidsarbeid in de Horeca vanaf 1 oktober 2013

Categorie: Sectoraal   Datum: 30/08/2013

Zoals reeds enige tijd geleden aangekondigd, staan er binnenkort een aantal belangrijke wijzigingen op til inzake de tewerkstelling van gelegenheidsarbeiders (extra’s) in de horeca. Niettegenstaande de definitieve wetteksten nog niet gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad, zouden deze nieuwe regels reeds op 1 oktober 2013 in voege treden. Wij geven u hierbij dan ook graag onder alle voorbehoud een actuele stand van zaken mee.

Begrip gelegenheidswerknemer ongewijzigd

Het begrip gelegenheidswerknemer in de horeca blijft ongewijzigd. Het betreft een werknemer die aangeworven wordt met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (of voor een bepaald werk) en die gedurende maximum twee opeenvolgende dagen tewerkgesteld wordt. 

Nieuw systeem vanaf 1 oktober 2013

De wijzigingen die van kracht worden vanaf 1 oktober 2013 kunnen als volgt worden samengevat :

  • Nieuwe voordelig RSZ-tarief : op basis van forfaitair uurloon of dagloon;
  • Contingent voor de werknemer : maximum 50 dagen per kalenderjaar tewerkstelling als extra;
  • Contingent voor de werkgever : maximum 100 dagen per kalenderjaar gebruik van extra’s;
  • Dimona : keuze uurforfait of dagforfait;
  • Voordelig belastingstarief voor de extra van 33%.

Hieronder worden deze punten nader toegelicht, op basis van de informatie die ons op vandaag reeds bekend is.

Voordelig RSZ-tarief  mits naleving contingent werknemer en werkgever

De loonkost voor de tewerkstelling van extra’s wordt verlaagd door de invoering van een nieuw systeem waarbij de sociale zekerheidsbijdragen berekend worden op basis van een forfait van 7,5 EUR per uur of 45 EUR per dag. De werkgever kan zelf kiezen van welk forfait hij gebruik wenst te maken aan de hand van de Dimona-aangifte (zie verder).

Werkgever en werknemer kunnen van dit voordelig RSZ-tarief genieten voor zover de werknemer niet meer dan 50 dagen per kalenderjaar presteert als extra en voor zover de werkgever maximaal 100 dagen per kalenderjaar gebruik maakt van het systeem van extra’s. Dit contingent wordt opgebouwd aan de hand van de Dimona-aangiften die worden ingediend (zie verder).

Het contingent van maximum 50 dagen voor de extra en 100 dagen voor de werkgever zal vanaf 1 januari 2014 kunnen geconsulteerd worden via horeca@work, zijnde een nieuwe elektronische toepassing op de website van de RSZ (vergelijkbaar met het bestaand systeem van student@work). 

Voor het bijhouden van de teller van het aantal reeds ‘opgebruikte’ dagen zal elke dag meetellen als 1 dag, ongeacht het aantal uren dat er op die dag gepresteerd wordt. Prestaties op dezelfde dag bij verschillende werkgevers zullen ook als 1 dag meetellen. Hoewel de nieuwe regeling pas in werking treedt op 1 oktober 2013 zal het contingent van 50, resp. 100 dagen voor dit jaar niet geproratiseerd worden.

Bij overschrijding van het contingent kan de werknemer wel nog in de hoedanigheid van extra worden tewerkgesteld, maar vanaf dan kan het voordelig forfaitair RSZ-tarief niet meer toegepast worden. De sociale zekerheidsbijdragen worden dan berekend op het reële loon.

Aangifte Dimona vanaf 1 oktober 2013

De invoering van het voordelig RSZ-tarief gaat gepaard met een gewijzigd systeem inzake aangifte Dimona. Vanaf 1 oktober 2013 moet de werkgever bij de aangifte van een extra steeds kiezen tussen : 

  • Toepassing van het uurforfait waarbij telkens het exacte begin- en einduur van de prestatie wordt aangegeven;
  • Toepassing van het dagforfait waarbij enkel het beginuur van de prestaties moet worden aangegeven. Wie kiest voor deze optie moet ook nog een register voor werktijdregeling bijhouden.

Het huidig systeem van aangifte Full en Light Dimona komt vanaf 1 oktober 2013 volledig te vervallen. Voortaan kan men per dag  kiezen tussen een aangifte via het uurforfait of het dagforfait.

Indien er meer dan twee opeenvolgende dagen worden aangegeven, zal dit door de RSZ als een blokkerende fout worden beschouwd.

Naargelang de keuze tussen het uurforfait of het dagforfait zullen de sociale zekerheidsbijdragen berekend worden op een forfaitair bedrag, met name :

  • Op 7,5 EUR per uur, met een maximum van 45 EUR per dag, indien gekozen wordt voor het uurforfait. Daarbij wordt elk begonnen uur meegerekend als een volledig gewerkt uur.
  • Op 45 EUR per dag indien men kiest voor het dagforfait.

Te onderlijnen valt dat de aangifte Dimona tijdig dient te gebeuren d.w.z. vóór aanvang van de prestatie. Elke aangifte die niet is goedgekeurd vóór aanvang van de prestatie zal als laattijdig worden beschouwd (zelf al is de overschrijding slechts 1 minuut) en zal ertoe leiden dat het voordelig RSZ-tarief niet kan worden toegepast.

Klanten die voor hun aangiften Dimona een beroep doen op SSE worden dan ook verzocht om hun gegevens minstens een halve dag op voorhand door te geven aan hun dossierbeheerder.

Cumulatie student en gelegenheidswerknemer

Voor wie als student geregeld als extra werkt in de horeca gelden ook nieuwe regels. De student kan eerst gedurende 50 dagen als student met voordelige RSZ-bijdragen worden tewerkgesteld. Nadat het studentencontingent is opgebruikt, kan hij nog eens gedurende maximum 50 dagen als extra worden ingezet met toepassing van het hierboven beschreven voordelig forfaitair RSZ-regime. Een student kan m.a.w. gedurende maximum 100 dagen onder een voordelig stelsel worden tewerkgesteld.

Gunstig fiscaal tarief voor de werknemer-extra

Voor de extra’s die vallen onder de nieuwe voordelige RSZ-regeling zal een speciaal belastingstarief van 33% ingevoerd worden. Op die manier weet de extra op voorhand perfect hoeveel nettoloon hij zal overhouden aan zijn prestaties.

Wie meer informatie wenst te bekomen, kan zich wenden tot zijn dossierbeheerder.