• nl
Taalkeuze

Nieuwe sanctie voor de Vlaamse werkgevers bij het niet aanbieden van outplacement

Datum: 29/11/2018

Enkel bij bijzondere regeling outplacement (45+)

Op heden bestaan er twee stelsels outplacement.

De algemene regeling outplacement vindt toepassing van zodra de na 1 januari 2014 ontslagen werknemer recht heeft op een opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding ten belope van minstens 30 weken.

De bijzondere regeling outplacement voor werknemers van minstens 45 jaar heeft een beperktere draagwijdte. Deze vindt toepassing van zodra:

  1. De werkgever van de ontslagen werknemer onder de privésector valt;
  2. De werknemer niet om dringende reden ontslagen werd;
  3. De werknemer recht heeft op een opzeggingstermijn van minder dan 30 weken of op een daarmee overeenstemmende opzeggingsvergoeding;
  4. De werknemer minstens 45 jaar oud is op het ogenblik van het ontslag;
  5. De werknemer minstens één jaar ononderbroken in dienst is bij de onderneming op het moment van het ontslag.

Enkel bij de bijzondere regeling outplacement speelt de nieuw voorziene sanctie.

Voorziene sanctie voor de werkgever

Waar voorheen de sancties en boetes opgelegd werden door de Federale Overheid, zijn sinds de zesde staatshervorming de gewesten bevoegd om sancties en boetes op te leggen.

De Vlaamse Overheid publiceerde recentelijk een besluit waarin de Vlaamse sanctie werd voorzien.

De werkgever die geen outplacement aanbiedt aan de werknemer die nochtans aan de voorwaarden voldoet, riskeert een boete ten belope van 1.800 EUR. Het bedrag is hetzelfde gebleven als voorheen door de federale regering werd voorzien. De boete kan nu worden opgelegd door het Departement Werk en Sociale Economie.

Te volgen procedure voor de werknemer

Een werknemer die het outplacement niet krijgt aangeboden, dient dit te melden aan de VDAB.

De melding dient vergezeld te zijn van de bewijsstukken die aantonen dat hij aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor outplacement, alsook van een kopie van de ontslagbrief. De werknemer dient eveneens aan te tonen dat hij was tewerkgesteld in een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest.

De melding dient steeds binnen de 12 maanden te rekenen vanaf het tijdstip dat de werkgever in gebreke werd gesteld, ingediend te worden bij de VDAB.

Indien de werknemer deze stappen doorloopt, dan kan hij het recht openen op outplacement van de Vlaamse overheid.

Inwerkingtreding

De nieuwe sanctie opgelegd door de Vlaamse overheid treedt in werking op 1 januari 2019.

Bron:

  • Besluit Vlaamse Regering 19 oktober 2018 tot bepaling van het bedrag van en de procedure voor het opleggen van de bijdrage, vermeld in artikel 15 van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers, BS 22.11.2018, nr. 14792.