• nl
Taalkeuze

Nieuwe schalen bedrijfsvoorheffing 2016 gepubliceerd!

Categorie: Sociaal   Datum: 25/12/2015

De rekenregels alsmede de BV-schalen voor 2016 werden op 21 december 2015 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze regels en schalen zijn van toepassing op de bezoldigingen, pensioenen en overige beroepsinkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2016.

Er wordt onder meer voorzien in een verhoging van de vermindering voor bezoldigingen ingevolge het presteren van overwerk dat recht geeft op een overwerktoeslag. 

De werknemers die tewerkgesteld zijn bij werkgevers die ressorteren onder het paritair comité voor het hotelbedrijf (PC 302), of onder het paritair comité voor de uitzendarbeid indien de gebruiker ressorteert onder het PC voor het hotelbedrijf (PC 302) en die gebruikmaken van de geregistreerde kassa kunnen tot 360 fiscaal voordelige overuren per jaar hebben.

Daarnaast wordt ook voorzien in een hogere forfaitaire aftrek van de beroepskosten. Deze verhoging werd onmiddellijk toegepast in de schalen van de bedrijfsvoorheffing, waardoor de werknemers, vooral de lage en middelhoge lonen, meer netto zullen overhouden.

Bron: 

  • KB 16 december 2015 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, BS 21.12.2015.