• nl
Taalkeuze

Nieuwe tewerkstellingsvoorwaarden in WalloniŽ

Datum: 2/11/2018

Per programmadecreet van 17 juli 2018 heeft Wallonië nieuwe maatregelen aangenomen met betrekking tot diverse domeinen.

Twee maatregelen springen in het oog met betrekking tot de tewerkstelling:

Doelgroepvermindering oudere werknemers

Naast de reeds bestaande voorwaarden om in aanmerking te komen voor de doelgroepvermindering voor oudere werknemers, dient de werknemer voortaan aan een bijkomende voorwaarde te voldoen: de werknemer dient tijdens het volledige kwartaal effectieve arbeidsprestaties te leveren, behalve wanneer de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is geschorst, of wanneer de  werkgever een vrijstelling van prestaties heeft toegestaan tijdens de periode van opzegging.

Deze wijziging treedt in werking op 1 juli 2018.

Concreet betekent dit dat aan volgende voorwaarden moet voldaan zijn om als werkgever in aanmerking te komen voor de doelgroepvermindering oudere werknemers:

  • De werknemer is werkzaam in of hangt af van een vestigingseenheid in het Waals Gewest (zonder de Duitstalige Gemeenschap);  
  • De werknemer behoort tot categorie 1 van de structurele vermindering (privésector);
  • De werknemer is op de laatste dag van het kwartaal minimum 55 jaar;
  • Enkel de werknemer van wie het refertekwartaalloon van het lopende kwartaal lager is dan 13.942,47 EUR komt in aanmerking;
  • De werknemer dient tijdens het volledige kwartaal effectieve arbeidsprestaties te leveren, behalve wanneer de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is geschorst, of bij de door de werkgever toegestane vrijstelling van prestaties tijdens de periode van opzegging.

Tewerkstellingssteun doelgroepen

De werkuitkeringen voor de aanwerving van langdurig werkzoekenden of laag- of middengeschoolde jonge werkzoekenden die sinds ten minste zes maanden niet werken, kunnen thans gecumuleerd worden met niet alleen verminderingen van de sociale bijdragen, maar ook met de steun bij de bezoldiging van de werknemer met een handicap, toegekend aan de werknemer of aan de werkgever door het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles".

Deze maatregel treedt in werking op 1 juli 2017.

Bron:

  • Programmadecreet van 17 juli 2018 houdende verschillende maatregelen inzake tewerkstelling, vorming, economie, industrie, onderzoek, innovatie, digitale technologieën, leefmilieu, ecologische overgang, ruimtelijke ordening, openbare werken, mobiliteit en vervoer, energie, klimaat, luchthavenbeleid, toerisme, landbouw, natuur, bossen, plaatselijke besturen en huisvesting, B.S. 8 oktober 2018.