• nl
Taalkeuze

Nieuws vanuit de ministerraad

Categorie: Sociaal   Datum: 26/07/2013

Op de ministerraad van 19 juli 2013 werden een aantal belangrijke sociale onderwerpen besproken.
Hieronder vindt u een kort overzicht:

Toekenning van inkomensgarantie-uitkering voor vrijwillig deeltijdse werknemer die het werk hervat

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat bepaalt dat een vrijwillige deeltijdse werknemer met bedrijfstoeslag die in een deeltijdse betrekking het werk hervat, recht heeft op een inkomensgarantie-uitkering.

Het bedrag van de inkomensgarantie-uitkering wordt op dezelfde wijze berekend als de uitkering toegekend aan de deeltijdse werknemer met behoud van rechten. De voorwaarden waaraan de deeltijdse tewerkstelling en de werknemer moeten voldoen zijn dezelfde als voor de inkomensgarantie-uitkering toegekend aan de deeltijdse werknemer met behoud van rechten die initieel uitkeringen geniet als werknemer met bedrijfstoeslag.

Gelegenheidsarbeid in de champignonteelt

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het maximum aantal dagen gelegenheidsarbeid in de champignonteelt verlengt. 

Arbeiders zullen maximaal 100 dagen als gelegenheidsarbeider in de champignonteelt kunnen werken. 

Werkbonus neemt automatisch toe bij elke indexering van het minimumloon

Vanaf 1 januari 2014 zal de werkbonus automatisch geïndexeerd worden. Indien er een indexering plaatsvindt van het minimumloon zal er namelijk ook automatisch een indexering plaatsvinden van de werkbonus. 

Bestrijding van fraude op de bijdragen op de beëindigingsvergoedingen

Het ontwerp van KB dat werd goedgekeurd op de ministerraad van 19 juli 2013 onderwerpt de vergoedingen die verschuldigd zijn aan de werknemer wanneer de werkgever zijn wettelijke, contractuele of statutaire verplichtingen niet nakomt, aan sociale zekerheidsbijdragen. Een voorbeeld hiervan is de beschermingsvergoeding in het kader van het ontslag van een zwangere werkneemster.

Ook de vergoedingen die wegens uitwinning toegekend worden aan de handelsvertegenwoordigers worden onderworpen aan de RSZ-bijdragen.

Daarnaast zullen de vergoedingen die betaald worden voor een overeenkomst van niet-concurrentie die gesloten is na het einde van een arbeidsovereenkomst onderworpen worden aan de RSZ-bijdragen, indien ze betaald worden binnen de twaalf maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Tenslotte zullen de vergoedingen die in geval van collectief ontslag verschuldigd zijn, toegevoegd worden aan de lijst van vergoedingen die uitgesloten zijn uit het loonbegrip.

Bron:

  • Ministerraad van 19 juli 2013