• nl
Taalkeuze

Nieuws vanuit de ministerraad van 19 december 2013

Categorie: Sociaal   Datum: 27/12/2013

Volgende punten stonden onder meer op de agenda van de ministerraad van 19 december 2013

Pensioenhervorming

Laatste maanden van de loopbaan tellen voortaan mee

In eerste lezing werd beslist om voortaan de laatste gewerkte maanden van de loopbaan te laten meetellen voor de pensioenberekening.

Versoepeling beginsel van eenheid van loopbaan

Het beginsel van eenheid van loopbaan bepaalt dat een volledige loopbaan en een volledig wettelijk pensioen bestaat uit maximum 45 loopbaanjaren. In de toekomst zal het beginsel van eenheid van loopbaan niet meer geteld worden in jaren, maar in dagen. Het maximum van 45 jaar wordt vervangen door 14.040 loopbaandagen. Ten gevolge hiervan kan iemand met onvolledige loopbaanjaren toch een pensioen toegekend worden van meer dan 45 loopbaanjaren.

Omvorming van het overlevingspensioen tot overgangsuitkering

In eerste lezing werd de hervorming van het overlevingspensioen goedgekeurd.

Weduwen en weduwnaars die jonger dan 45 jaar oud zijn zullen voortaan recht hebben op een overgangsuitkering in plaats van een overlevingspensioen. Voor personen die op heden een overlevingspensioen ontvangen, verandert er niets. Deze personen behouden hun overlevingspensioen.

De leeftijd van 45 jaar zal gradueel worden opgetrokken tot 50 jaar tegen 2025 à rato van 6 maand per jaar.

Daarnaast zal de overgangsuitkering beperkt worden in de tijd: één (geen kinderen ten laste) tot twee jaar (kinderen ten laste).

Deze overgangsuitkering zal ook onbeperkt cumuleerbaar zijn met een loon of een sociale uitkering.

Door het invoeren van de overgangsuitkering wil men vermijden dat de weduwe/weduwnaar stopt met werken of zijn arbeidsprestaties vermindert. Daarnaast wil men meer de nadruk leggen op een activerend beleid.

Wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking in de openbare sector

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet in een wijziging van de reglementering van de toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor loopbaanonderbreking in de openbare sector.

Er wordt onder meer voorzien in het beoordelen van de aanvragen voor toekenning voor onderbrekingsuitkeringen in functie van de datum van verzending en niet meer in functie van de datum van ontvangst.

Daarnaast zal in het geval van een niet toegelaten cumulatie met een activiteit als loontrekkende, de werknemer enkel nog uitgenodigd worden voor een verhoor wanneer hij zelf de wens uitdrukt om verhoord te worden. Een harmonisering van de bepalingen omtrent het verhoor binnen de openbare sector wordt ook voorzien.

Bovenstaande maatregelen/wijzigingen zijn allemaal nog onder voorbehoud. Van zodra  er meer informatie voorhanden is, houden wij eraan u via onze Nieuwsflash verder op de hoogte te houden.

Bron:

  • Voorontwerp van wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust-en overlevingspensioen voor werknemers;
  • Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 23 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust-en overlevingspensioen voor werknemers;
  • Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers rekening houdend met het principe van de eenheid van loopbaan;
  • Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust-en overlevingspensioen voor werknemers en het koninklijk besluit van 14 oktober 1983 tot uitvoering van artikel 10 bis van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust-en overlevingspensioen voor werknemers;
  • Voorontwerp van wet tot wijziging van het rustpensioen en het overlevingspensioen en tot oprichting van de overgangsuitkering, in de pensioenregeling voor werknemers;
  • Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de hervorming van het overlevingspensioen en van de overgangsuitkering in de pensioenregeling voor werknemers en tot wijziging van diverse Koninklijke besluiten;
  • Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking voor wat de openbare sector betreft;
  • Ministerraad van 19 december 2013.