• nl
Taalkeuze

Nog geen werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers opgesteld? Word ik gesanctioneerd?

Categorie: Sociaal   Datum: 27/03/2013

Vanaf 2013 moeten ondernemingen met meer dan 20 werknemers jaarlijks een werkgelegenheidsplan opstellen dat maatregelen bevat om werknemers van 45 jaar en ouder in dienst te nemen of in dienst te houden.

CAO nr. 104 voorziet niet uitdrukkelijk in een datum tegen wanneer dit plan moet opgesteld zijn. Hou er wel rekening mee dat het plan maatregelen moet bevatten die gerealiseerd moeten worden in de loop van 2013. Hoe langer u wacht hoe korter de termijn wordt waarover de werkgever beschikt om de vooropgestelde maatregelen te bewerkstelligen.

1. Ondernemingen met een ondernemingsraad of Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (CPBW)?

Voor ondernemingen met een ondernemingsraad of een CPBW geldt wel een deadline! De ondernemingsraad dient immers ingelicht te worden omtrent welke specifieke maatregelen werden genomen of gepland zijn om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder te behouden of te verhogen (CAO nr. 9quater). Deze informatie moet verstrekt en besproken worden in de loop van de drie maanden die volgen op het afsluiten van het dienstjaar/boekjaar (art. 16, KB 27.11.1973). 

  • Als uw boekjaar gelijkloopt met het kalenderjaar is de deadline 31 maart 2013. In dit geval bent u te laat met het opstellen van het plan en loopt u bij controle de kans gestraft te worden met een sanctie van niveau 2 (art. 191, Sociaal Strafwetboek).
    De sanctie van niveau 2 bestaat uit hetzij een strafrechtelijke geldboete van 300 tot 3.000 EUR, hetzij een administratieve geldboete van 150 tot 1.500 EUR. De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
  • Eindigt uw boekjaar op 30 juni van het kalenderjaar dan komt de deadline op 30 september 2013 te liggen. In dit geval heeft u nog tijd.

2. Vennootschappen

Ondernemingen die zijn opgericht onder de vorm van een vennootschap moeten het werkgelegenheidsplan vóór de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders opgemaakt hebben. Wanneer die algemene vergadering bijeenkomt verschilt van onderneming tot onderneming.

3. Wat als u geen werkgelegenheidsplan uitwerkt in 2013?

Besluit u om geen werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers op te stellen, dan stelt u zich vanaf 1 januari 2014 bloot aan een sanctie van niveau 1 (administratieve geldboete van 60 tot 600 EUR; art. 189, Sociaal Strafwetboek) of  (nog tot 1 juli 2013) een strafrechtelijke sanctie. U begaat in dit geval immers een inbreuk op een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst. De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

Via onderstaande linken vindt u meer info over dit werkgelegenheidsplan:

Bron:

  • Art. 16 en 37, Koninklijk besluit van 27 november 1973 houdende reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden, BS 28 november 1973, 13352.
  • Art. 25, Wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, BS 27 september 1948.
  • Art. 65decies, Wet van 23 april 2008 tot aanvulling van de omzetting van Richtlijn 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap, BS 16 mei 2008, 25628.
  • Sociaal Strafwetboek van 6 juni 2010, BS 1 juli 2010, 43712.
  • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 104 van 27 juni 2012 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming, geratificeerd door het Koninklijk Besluit van 24 oktober 2012, BS 8 november 2012, 67191.