• nl
Taalkeuze

Ontwerp Programmawet (I) - Verdere ontmoediging SWT

Categorie: Sociaal   Datum: 11/12/2015

In de Kamer is een ontwerp van Programmawet hangende met daarin een belangrijke wijziging voor wat betreft de (para)fiscale behandeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT; voorheen brugpensioen).

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - fiscale vrijstelling van de bedrijfstoeslag bij werkhervatting

Om mensen in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag nog meer te stimuleren om het werk te hervatten, stelt de regering voor om de bedrijfstoeslag en de aanvullende vergoeding die worden toegekend voor periodes van werkhervatting bij een andere dan de vroegere werkgever of van werkhervatting als zelfstandige, vrij te stellen van inkomstenbelasting.

Verhoging van de Decava bijdragen SWT

Om de vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt verder te ontmoedigen, worden alle percentages van het patronale gedeelte van de bijzondere bijdrage Decava verhoogd met een coëfficiënt 1,25 voor de profit sector en met een coëfficiënt 2,25 voor de non profit sector.

Er bestond al een verschillend tarief voor de non profit sector dat veel lager was dan voor de profit sector. Door een grotere factor toe te passen voor de non profit sector wordt dit verschil deels weggewerkt.

Deze verhoging geldt voor alle nieuwe stelsels die ingaan vanaf 1 januari 2016 naar aanleiding van een tijdskrediet of een opzegging of verbreking van de arbeidsovereenkomst betekend na 10 oktober 2015 en heeft betrekking op zowel de profit als de non-profit, alsook op de ondernemingen in moeilijkheden en/of in herstructurering voor zover de erkenning of - voor de ondernemingen in herstructurering - de aankondiging van het collectief ontslag dateert van na 10 oktober 2015. De datum van 10 oktober is de datum van het conclaaf die gekozen werd om te vermijden dat men nog gauw een collectief ontslag zou aankondigen om alzo te “ontsnappen” aan de verhoogde bijdrage.

De tekst is nog in ontwerpfase zodat wijzigingen zich nog kunnen opdringen.

Bron:

  • Ontwerp van programmawet (I), Parl. St. Kamer, Zittingsperiode 54, nr. 1479.