• nl
Taalkeuze

Ontwerp van programmawet: enkele belangrijke topics toegelicht!

Categorie: Sociaal   Datum: 1/12/2017

De Nieuwflash van 23 oktober 2017 lichtte reeds een aantal items uit het voorontwerp van programmawet toe. Op 6 november 2017 werd door de regering een ontwerp van programmawet in de Kamer ingediend.

Hieronder worden enkele thema’s uiteengezet uit het ontwerp van programmawet die ofwel heel belangrijke topics zijn of nog niet aan bod kwamen in de vorige Nieuwsflashes.

De mogelijkheid van toepassing van de flexi-jobs wordt uitgebreid naar diverse andere sectoren

De regering heeft geopteerd om de flexi-jobs uit te breiden naar sectoren die vaak met fluctuerende pieken geconfronteerd worden en nood hebben om die piekmomenten op te vangen met flexibele arbeidskrachten.

Het betreft volgende paritaire comités:

 • PC voor de handel in voedingswaren (PC 119);
 • PC voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201);
 • PC voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202);
 • PSC voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01);
 • PC voor het hotelbedrijf (PC 302);
 • PC voor de grote kleinhandelszaken (PC 311);
 • PC voor de warenhuizen (PC 312);
 • PC voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen (PC 314);
 • PC voor de uitzendarbeid indien de gebruiker ressorteert onder één van de bovenvermelde PC’s of onder het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij, opgericht in de schoot van het PC voor de voedingsnijverheid, subsector voor industriële banketbakkerijen.

Daarnaast zal het systeem van flexi-jobs worden uitgebreid tot de gepensioneerden. Op die manier kunnen zij een hoger bijkomend netto inkomen verwerven.

Door beroep te doen op flexi-jobtewerkstelling kan een werkgever genieten van een flexibel inzetbare werknemer tegen een gunstig tarief. Er geldt immers een bijzondere patronale bijdrage van 25 % voor de sociale zekerheid. De werknemer is vrijgesteld van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing.

De inwerkingtreding is voorzien op 1 januari 2018.

Nachtarbeid in de e-commerce

De strenge procedures tot invoering van nachtarbeid zorgen ervoor dat Belgische ondernemingen in de e-commerce vaak gehinderd worden in hun activiteiten.

Om hieraan tegemoet te komen voorziet het ontwerp van programmawet in een versoepeling van de invoering van een arbeidsregeling met nachtprestaties voor e-commerceondernemingen met een vakbondsafvaardiging. Zij zullen vanaf 1 januari 2018 namelijk een ondernemingscao in dit kader kunnen afsluiten met slechts 1 representatieve werknemersorganisatie. Op heden is een cao vereist die ondertekend wordt door alle organisaties die in de vakbondsafvaardiging vertegenwoordigd zijn.

Daarnaast wordt voorzien in een bijzonder kader voor nacht- en zondagsarbeid in de e-commerce dat een bijkomende mogelijkheid voorziet ten opzichte van de normale procedures tot invoering van nachtarbeid in de onderneming. Deze mogelijkheid heeft evenwel een tijdelijk karakter dat aan een evaluatie onderworpen zal worden.

Op grond van de bepalingen in de ontwerpwetgeving zouden volgende procedures gelden in de periode tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019.

Nachtarbeid

Ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging

 1. Voor een arbeidsregeling met prestaties tot 24 uur en vanaf 5 uur:
  De invoering van een regeling met prestaties tot 24 uur en vanaf 5 uur (bv. prestaties tussen 20 uur en 24 uur) moet ingevoerd worden via een wijziging van het arbeidsreglement. Gedurende de periode van 2 jaar zal deze invoering echter tevens mogelijk zijn door een gewone ondernemingscao ondertekend door 1 representatieve werknemersorganisatie. Vanaf de neerlegging van de cao op de griffie van de FOD WASO kan het arbeidsreglement worden aangepast zonder dat de procedure wijziging arbeidsreglement gevolgd moet worden.
 1. Voor een arbeidsregeling met prestaties tussen 24 uur en 5 uur:
  De invoering kan gebeuren via de procedure wijziging arbeidsreglement en gedurende de periode 2018-2019 ook door middel van een ondernemingscao afgesloten met 1 representatieve werknemersorganisatie. Vanaf de neerlegging van de cao op de griffie van de FOD WASO kan het arbeidsreglement worden aangepast zonder dat de procedure wijziging arbeidsreglement gevolgd moet worden.

Ondernemingen met vakbondsafvaardiging

 1. Voor een arbeidsregeling met prestaties tot 24 uur en vanaf 5 uur:
  De werkgever kan een arbeidsregeling met nachtprestaties invoeren via de procedure tot wijziging van het arbeidsreglement. Tijdens de periode 2018-2019 kan dit tevens door een ondernemingscao. Vanaf de neerlegging op de griffie van de FOD WASO kan het arbeidsreglement worden aangepast zonder de procedure tot wijziging van het arbeidsreglement te volgen.
 1. Voor een arbeidsregeling met prestaties tussen 24 uur en 5 uur:
  Invoering van een arbeidsregeling met nachtprestaties kan door het sluiten van een gewone ondernemingscao (1 representatieve werknemersorganisatie is voldoende) gedurende de periode van 1 januari 2018 tot 31 december 2019.

Zondagsarbeid

De komende 2 jaar, dit wil zeggen vanaf 1 januari 2018 tot 31 december 2019, zullen prestaties op zondag in de e-commerceondernemingen mogelijk zijn door ofwel het invoeren van uurroosters met prestaties op zondag door een wijziging van het arbeidsreglement ofwel door het sluiten van een ondernemingscao waarbij de ondertekening van 1 vertegenwoordiger voldoende is.

Invoering van de winstpremie

De ontwerpteksten voorzien in de invoering van een winstpremie vanaf 1 januari 2018. Onder voorwaarden kan een gunstige premie worden toegekend aan de werknemers. Voor een uitvoerige uiteenzetting van deze voorwaarden verwijzen wij naar de Nieuwsflash van 20 oktober 2017.

De toekenning van de winstpremie is onderworpen aan een werknemers-RSZ van 13,07 % en een belastingspercentage van 7 %.

Bron: