• nl
Taalkeuze

Opnamemodaliteiten adoptieverlof terug gewijzigd

Categorie: Sociaal   Datum: 9/08/2013

Om het recht op adoptieverlof te kunnen uitoefenen moest dit verlof in het verleden een aanvang nemen binnen de twee maanden volgend op de inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin van de werknemer in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar hij zijn verblijfplaats heeft. 

Er werd echter vastgesteld dat in sommige gemeenten de inschrijving in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister laattijdig gebeurde. Zo was het mogelijk dat een adoptiekind al veel langer dan twee maanden in het gezin van de werknemer verbleef vooraleer de inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister werd voltrokken.

Daarom werd de regeling in 2007 aangepast: het recht op adoptieverlof moest voortaan een aanvang  nemen binnen de twee maanden volgend op het daadwerkelijke onthaal van het kind in het gezin van de werknemer. Bij gebrek aan uitvoeringsbesluit is deze wijziging echter nooit effectief in werking getreden.

Ondertussen werd in 2010 via een andere weg een praktische oplossing gevonden. De Minister van Binnenlands Zaken heeft immers naar alle lokale overheden een omzendbrief gestuurd waarin de instructie wordt gegeven om een adoptiekind onmiddellijk in te schrijven in de bevolkingsregisters op het ogenblik van de aangifte van aankomst van dat kind door de adoptieouders (omzendbrief van 27 mei 2010, referentie III.21/723.1/2112/10).

Als gevolg van deze omzendbrief zijn de wijzigingsbepalingen die in 2007 werden voorzien door artikel 87 en 89 van de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (III) overbodig geworden en worden dan ook uit de wetgeving geschrapt. Het betreft dus een louter formele wijziging die in de praktijk geen gevolgen heeft.

Bron: 

  • Wet houdende diverse bepalingen, BS 1 augustus 2013, 48270.