• nl
Taalkeuze

Oudere werknemers kunnen voortaan genieten van een RSZ-vrije vergoeding wanneer hun werk verlicht wordt en ze daardoor loonverlies lijden

Categorie: Sociaal   Datum: 26/01/2018

Sinds 1 januari 2018 is het mogelijk een vergoeding toe te kennen in het kader van maatregelen tot verlichting van de werklast aan oudere werknemers die de leeftijd van minstens 58 jaar bereikt hebben, voor zover aan onderstaande voorwaarden is voldaan, met name:

  • De vergoeding is vastgesteld door een sectorale cao. Is er geen sectorale cao, dan kan de onderneming zelf iets voorzien via een ondernemingscao of via het wijzigen van het arbeidsreglement;
  • De vergoeding wordt betaald door een Fonds voor Bestaanszekerheid of door de werkgever;
  • De beslissing tot toekenning van deze vergoeding is genomen in toepassing van de cao NAR 104 (uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming);
  • De cao of het arbeidsreglement bepaalt uitdrukkelijk welke maatregelen in het kader van de omschakeling van ploegen- en nachtarbeid of van de verlichting van de werklast het voorwerp kunnen uitmaken van het toekennen van deze vergoeding;
  • Deze maatregelen moeten een vermindering van het inkomen van de werknemer tot gevolg hebben en de werknemer moet een betrekking behouden met minstens een effectieve tewerkstellingsbreuk van 4/5de;
  • De vergoeding voor de werknemer die overgaat van een voltijdse naar een 4/5de tewerkstelling, is enkel vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen indien de werknemer de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt;
  • Het bedrag van de vergoeding mag niet hoger zijn dan het loonverlies dat de werknemer heeft geleden ingevolge de maatregelen in het kader van de verlichting van de werklast en niet tot gevolg hebben dat het nettoloon van de werknemer hoger is dan voor de verlichting van de werklast;
  • Deze vergoeding wordt geïndexeerd volgens het algemeen geldende indexeringsmechanisme dat binnen die onderneming van toepassing is. Het aldus berekende bedrag wordt op de hogere euro afgerond.

Bron:

  • KB 9 januari 2018 wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 25 januari 2018, 5690.