• nl
Taalkeuze

Overgangsperiode voor bestraffing van het niet-naleven van een algemeen verbindend verklaarde CAO verlengd tot 30 juni 2015

Categorie: Sociaal   Datum: 9/08/2013

Bij het in voege treden van het Sociaal Strafwetboek op 1 juli 2011 werd een overgangsregeling van toepassing voor wat betreft de bestraffing van inbreuken op algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten die niet reeds door een artikel van het Sociaal Strafwetboek worden gesanctioneerd. De overgangsregeling voorziet in het tijdelijk behoud van de strafbaarstelling van alle inbreuken op algemeen verbindend verklaarde CAO’s op basis van artikel 56 van de wet van 5 december 1968. Mocht die overgangsregeling er niet zijn dan zou er tevens een strafbaarstelling mogelijk zijn op grond van artikel 189 van het Sociaal Strafwetboek en ontstaat er een wetsconflict.

Tijdens de overgangsregeling werd een diepgaand overleg voorzien binnen de Nationale Arbeidsraad. Omdat het overleg niet tijdig kan worden afgerond zal de overgangsregeling, die oorspronkelijk afliep op 1 juli 2013 worden verlengd tot 30 juni 2015. Op die manier krijgen de verschillende actoren van het overleg de nodige bijkomende ruimte om een eenvormige regeling uit te werken voor wat betreft de sanctionering van algemeen verbindend verklaarde cao’s en kunnen wetsconflicten worden vermeden.

Bron: 

  • Wet houdende diverse bepalingen, BS 1 augustus 2013, 48270.