• nl
Taalkeuze

Overgangsregels uitkeringen tijdskrediet vanaf 1 januari 2015 - OntwerpKB

Categorie: Sociaal   Datum: 19/12/2014

Het regeerakkoord Michel voorziet onder andere in een verstrenging van de voorwaarden met betrekking tot de uitkeringen bij tijdskrediet. In het ontwerpKB dat uitvoering geeft aan deze maatregelen tijdskrediet wordt deze lijn aangehouden maar wordt ook voorzien in een aantal overgangsmaatregelen. Hieronder vindt u onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad de hoofdlijnen terug.

Voorziene wijzigingen inzake uitkeringen tijdskrediet

Het ontwerpKB voorziet onder andere in:

 • De afschaffing van het recht op uitkeringen bij tijdskrediet zonder motief;
 • Een uitbreiding met 12 maanden wat betreft het tijdskrediet met motief (maximaal 48 maanden) om volgende redenen:
  • zorg voor kinderen tot de leeftijd van 8 jaar;
  • verlenen van palliatieve verzorging;
  • verlenen van bijstand of verzorging aan een zwaar ziek gezins- of familielid of om te zorgen voor het gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar.
  De CAO nr. 103 die voorziet in het recht op tijdskrediet zal nog moeten aangepast worden zodanig dat men de uitbreiding met 12 maanden kan opnemen.
 • Verhoging van de instapleeftijd voor een landingsbaan van 55 jaar naar 60 jaar.
  Indien het gaat om een onderneming in moeilijkheden, herstructurering, zware beroepen, nachtarbeid en lange loopbanen kan men toch nog op 55 jaar een landingsbaan opnemen. De leeftijdsvereiste wordt stelselmatig verhoogd naar 60 jaar tegen 1 januari 2019. 

Inwerkingtreding

Bovenstaande regels zouden van toepassing zijn voor alle eerste aanvragen voor onderbrekingsuitkeringen die ingaan na 31 december 2014.

Onder ‘eerste aanvragen’ worden verstaan:

 • Alle eerste aanvragen van werknemers die voor het eerst onderbrekingsuitkeringen aanvragen;
 • Alle aanvragen voor onderbrekingsuitkeringen die geen ononderbroken verlenging onder dezelfde vorm zijn van een op 31 december 2014 lopende periode van onderbrekingsuitkeringen. 

Het ontwerpKB voorziet wel in een aantal overgangsmaatregelen.

Overgangsmaatregelen

Eerste overgangsmaatregel

Eerste aanvragen blijven onder de reglementering vallen die gold vóór 1 januari 2015 als volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:

 • Werkgever moet vóór 1 januari 2015 schriftelijk op de hoogte gebracht worden;
 • Aanvraag voor onderbrekingsuitkeringen moet vóór 1 april 2015 worden ontvangen bij de RVA;
 • Tijdskrediet vangt aan vóór 1 juli 2015.

Dit betekent dus dat een werknemer die zijn tijdskrediet zonder motief wenst op te nemen vóór 1 juli 2015 (en indien alle andere voorwaarden vervuld zijn) nog recht zal hebben op een uitkering. 

Tweede overgangmaatregel, specifiek voor landingsbanen in ondernemingen in herstructurering

Indien het gaat om een onderneming die erkend is vóór 9 oktober 2014 als onderneming in moeilijkheden of herstructurering, kan de werknemer, indien het gaat om een eerste aanvraag voor onderbrekingsuitkeringen van een landingsbaan die ingaat na 31 december 2014, nog vanaf de leeftijd van 50 jaar een landingsbaan opnemen.

Derde overgangsmaatregel, specifiek voor landingsbanen

De werknemers die minstens 50 jaar oud zijn en die reeds onderbrekingsuitkeringen genoten vóór 1 januari 2015 in het kader van een landingsbaan en waarvan het genot van onderbrekingsuitkeringen tijdelijk werd onderbroken, bij een nieuwe aanvraag in 2015, na een periode van voltijdse werkhervatting, ziekte of thematisch verlof, vallen bij een nieuwe aanvraag in 2015 nog onder de oude regels.