• nl
Taalkeuze

PC 100 - Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden : Jaarlijkse premie in december

Categorie: Sectoraal   Datum: 5/08/2016

Op 1 december 2016 ontvangen de arbeiders van het paritair comité 100 voor de eerste maal een jaarlijkse premie.

Deze premie wordt toegekend naar aanleiding van de sectorale koopkrachtverhoging die werd onderhandeld binnen het paritair comité. Voor deze premie kan een alternatief worden voorzien.

Behoudens alternatief, zal de premie elk jaar in de maand december worden betaald.

Bedrag van de premie

De premie is gelijk aan 11 maal het basisuurloon op 1 december van het lopende jaar.

Het gaat om een brutobedrag.

De berekening is gebaseerd op een 38 uren week. De premie wordt evenredig vermeerderd of verminderd indien de lonen bepaald worden op basis van een effectieve wekelijkse arbeidsduur die hoger of lager is dan 38 uren.

Bijvoorbeeld: een werknemer werkt voltijds (38 uur per week) met een basisuurloon van 12 EUR. Deze zal in december een premie van 11 x 12 EUR = 132 EUR ontvangen.

Voorwaarden

De toekenning van de jaarlijkse premie is aan volgende voorwaarden onderworpen:

 1. Verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst op het ogenblik van de betaling van de premie;
 2. Een anciënniteit in de onderneming hebben van tenminste 6 maanden op het ogenblik van de betaling van de premie.

Referteperiode

De referteperiode loopt van 1 januari t.e.m. 31 december.

Pro rata

In de hieronder beschreven gevallen wordt de premie herleid.

Deeltijdse arbeiders

Voor deeltijdse arbeiders wordt het bedrag van de premie aangepast in verhouding tot hun prestaties.
Bijvoorbeeld: een werknemer werkt halftijds (19 uur per week) met een basisuurloon van 12 EUR. Deze werknemer zal in december een premie van (11 x 12 EUR) x 19/38 = 66 EUR ontvangen.

Niet gelijkgestelde afwezigheden

Het bedrag van de eindejaarspremie wordt toegekend in verhouding tot de effectieve en gelijkgestelde prestaties in het kalenderjaar.
Worden als gelijkgestelde dagen beschouwd:

 • dagen jaarlijkse vakantie
 • wettelijke feestdagen
 • kort verzuim
 • vaderschapsverlof
 • moederschapsverlof
 • beroepsziekte
 • arbeidsongeval
 • dagen arbeidsduurvermindering
 • 60 dagen ziekte of ongeval

Afwezigheden die niet worden gelijkgesteld zullen de premie doen verminderen.

Bijvoorbeeld: een werknemer werkt voltijds met een basisuurloon van 10 EUR. Deze werknemer was in de loop van het jaar 90 dagen arbeidsongeschikt ten gevolge van een depressie. In december wordt een premie betaald van (11 x 10 EUR) x 200/230 = 95,56 EUR.

UIT-dienst in de loop van het jaar

De arbeiders die de onderneming verlaten vóór de datum van betaling van de premie in december hebben recht op de premie pro rata van de effectieve prestaties van het lopende kalenderjaar, voor zover zij een anciënniteit hebben van minstens 6 maanden op het ogenblik van hun vertrek, indien het gaat om:

 • arbeiders die, behalve om dringende redenen, in de loop van het kalenderjaar worden ontslagen;
 • de gepensioneerden;
 • SWT (brugpensioen) conform CAO nr. 17
 • definitieve medische overmacht;
 • overlijden;
 • arbeiders met een arbeidsovereenkomst van minstens 6 maanden of een arbeidsovereenkomst voor bepaald werk van minstens 6 maanden;
 • arbeiders die in de loop van het kalenderjaar zelf ontslag nemen; deze hebben recht op de premie pro rata van de effectieve prestaties van het lopende kalenderjaar voor zover zij een anciënniteit hebben van minstens 5 jaar in de onderneming.

Voor de arbeiders van wie de arbeidsovereenkomst eindigt vóór de datum van betaling in december, wordt het pro rata bedrag van de jaarlijkse premie betaald op het ogenblik van de uitdiensttreding.

Het recht op de premie naar rato van de prestaties van het lopende jaar wordt bij werknemers die uit dienst gaan per volledig gepresteerde kalendermaand toegekend.

In geval van uitdiensttreding na de 15e van de maand wordt deze maand met een maand effectieve prestaties gelijkgesteld.

Bijvoorbeeld: een werknemer wordt ontslagen (geen dringende reden) op 10 december 2017. Hij werd halftijds tewerkgesteld met een basisuurloon van 15 EUR. In december wordt een premie betaald van (11 x 15 EUR) x 19/38 x 11/12 = 75,63 EUR ontvangen.

IN-dienst in de loop van het jaar

Ook bij indiensttredingen wordt voor de pro rata berekening rekening gehouden met volledige maanden. In geval van indiensttreding vóór de 16e van de maand, wordt deze maand met een maand effectieve prestaties gelijkgesteld.
Bijvoorbeeld: een werknemer komt voltijds in dienst op 17 augustus 2016 met een basisuurloon van 10 EUR. In december wordt een premie betaald van (11 x 10 EUR) x 4/12 = 36,67 EUR ontvangen.

Een alternatief voor de jaarlijkse premie

De jaarlijkse premie moet niet worden toegekend wanneer gelijkwaardige effectieve verhogingen van het loon en/of andere (nieuwe of verhoogde) voordelen in 2016 op ondernemingsvlak worden toegekend (m.u.v. bonussen CAO nr. 90 en de automatische verhogingen van het loon). Het bedrag van de andere voordelen moet verifieerbaar zijn.

Indien beslist wordt om in dit kader maaltijdcheques in te voeren of het bedrag van de maaltijdcheques te verhogen dienen deze uiterlijk vanaf 1 juni 2016 te worden toegekend.

Bron:

 • Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 2016 gesloten in het aanvullend paritair comité voor de werklieden betreffende het sectoraal akkoord 2015-2016 – Koopkracht, nr. 132.755