• nl
Taalkeuze

PC 106.02 - Betonindustrie : protocolakkoord 2013-2014

Categorie: Sectoraal   Datum: 6/09/2013

Op 28 juni 2013 werd tussen de sociale partners van het Paritair Subcomité voor de Betonindustrie (PC 106.02) een protocolakkoord ondertekend waarin een aantal afspraken werden vastgelegd met betrekking tot de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2013-2014. 

Het nieuwe akkoord heeft uitwerking vanaf 1 januari 2013 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2014, tenzij anders bepaald in de tekst van het akkoord en de CAO’s in kwestie.  

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste bepalingen van het protocolakkoord. Er wordt op gewezen dat de wijzigingen die in het protocolakkoord worden voorzien, slechts formeel uitwerking kennen op het moment van het afsluiten en publiceren van de nodige CAO’s.

Anciënniteitsverlof

Met ingang van 1 januari 2013 wordt aan arbeiders met een anciënniteit van 25 jaar jaarlijks één bijkomende dag anciënniteitsverlof toegekend. 

Deze nieuwe regeling komt bovenop het bestaande systeem van één bijkomende verlofdag vanaf 20  jaar anciënniteit en doet bovendien geen afbreuk aan reeds bestaande afspraken op het niveau van de onderneming. 

Anciënniteit Anciënniteitsverlof
20 jaar

1 dag

25 jaar

2 dagen

Vervoerskosten

Verhoging tussenkomst woon-werkverkeer

Vanaf 1 augustus 2013 wordt de tussenkomst van de werkgever in het woon-werkverkeer met 5% verhoogd voor arbeiders die zich met een eigen vervoermiddel verplaatsen (van 70% naar 75% van de weekkaarttarieven 2de klasse). 

De tussenkomst wordt zoals voorheen op dagbasis toegekend, waarbij een minimumafstand van 5 kilometer geldt.

Fietsvergoeding

Arbeiders die zich tussen hun woonplaats en het werk met de fiets verplaatsen, krijgen hiervoor vanaf 1 augustus 2013 het wettelijke maximum van 0,22 EUR per kilometer (voorheen 0,21 EUR per kilometer).

Sociaal Fonds

Verhoging aanvullende vergoeding 

Onderstaande aanvullende vergoedingen worden als volgt verhoogd :

Vergoeding Huidig bedrag Bedrag vanaf 1 april 2013
 • Aanvullende vergoeding bij economische WKL
 • 9 EUR per volledige arbeidsdag
 • 4,5 EUR per halve arbeidsdag
 • 9,5 EUR per volledige arbeidsdag
 • 4,75 EUR per halve arbeidsdag
 • Aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid slecht weer
 •  7,25 EUR per volledige arbeidsdag
 •  3,63 EUR per halve arbeidsdag
 • 7,54 EUR per volledige arbeidsdag
 • 3,77 EUR per halve arbeidsdag
Vergoeding
(betaald door FBZ)
Huidig bedrag Bedrag vanaf 1 september 2013
 • Aanvullende vergoeding bij langdurige ziekte
 • 1,55 per arbeidsdag (5 dagenstelsel)
 • 1,61 EUR per arbeidsdag (5 dagenstelsel)

Stelsel Werkloosheid met Bedrijfstoeslag – SWT (brugpensioen)

Verlenging bestaande stelsels SWT

De bestaande stelsels Werkloosheid met Bedrijfstoeslag worden als volgt verlengd :

 • Het algemene stelsel voltijds SWT vanaf 58 jaar wordt verlengd tot 31 december 2014 ;
 • Het stelsel voltijds SWT vanaf 56 jaar met een loopbaan van ten minste 40 jaar wordt verlengd tot 31 december 2015 ;
 • Het stelsel voltijds SWT vanaf 56 jaar met een loopbaan van ten minste 33 jaar waarvan minstens 20 jaar in nachtarbeid wordt verlengd tot 30 juni 2015.

Nieuw stelsel voltijds SWT vanaf 58 jaar voor zware beroepen 

Bijkomend voorziet het akkoord in een nieuw stelsel voltijds SWT vanaf 58 jaar voor zware beroepen, waarbij de werknemer een beroepsverleden van 35 jaar als loontrekkende moet kunnen bewijzen, waarvan hetzij 5 jaar met een zwaar beroep gelegen in de laatste 10 jaar van de loopbaan, hetzij 7 jaar met een zwaar beroep gelegen in de laatste 15 jaar van de loopbaan.

Onder zwaar beroep wordt verstaan arbeid in een wisselend ploegenstelsel, nachtarbeid of arbeid in een onderbroken uurrooster.

Dit nieuwe stelsel is van toepassing op arbeiders die 58 jaar of ouder zijn gedurende de periode vanaf 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2015. 

Tijdskrediet

Door de werknemersorganisaties werd tijdens de onderhandelingen de vraag gesteld om arbeiders vanaf 50 jaar niet langer mee te tellen in de 5%-drempel die geldt als maximum voor het aantal afwezigheden in het kader van tijdskrediet. Deze nieuwe berekeningswijze is evenwel op dit ogenblik nog niet van toepassing.

In toepassing van CAO 103 werd door de sociale partners bovendien afgesproken om voor onderstaande vormen van tijdskrediet een sectoraal akkoord uit te werken :

 • 1/5de tijdskrediet eindeloopbaanstelsel vanaf 50 jaar mits een beroepsverleden van 28 jaar of uitoefening van een zwaar beroep gedurende minstens 5 respectievelijk 7 jaar in de voorgaande 10 respectievelijk 15 jaar ;
 • 1/2de tijdskrediet eindeloopbaanstelsel vanaf 50 jaar mits knelpuntberoep of uitoefening van een zwaar beroep gedurende minstens 5 respectievelijk 7 jaar in de voorgaande 10 respectievelijk 15 jaar ;
 • Tijdskrediet met motief ziek kind, bijkomend recht tot maximum 48 maanden ;
 • Tijdskrediet met motief zorg en opleiding, bijkomend recht tot maximum 36 maanden.

Uitzendarbeid 

Om het oneigenlijk gebruik van uitzendarbeid in de sector te weren werd door de sociale partners in het akkoord vastgelegd dat het werk dat normaal verricht wordt door werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld niet aan derden mag worden uitbesteed tijdens de duur van de tijdelijke werkloosheid.

Intrederslonen

Het akkoord voorziet in de oprichting van een paritaire werkgroep met het oog op een herziening van de voorwaarden om een lager loon (90%) te kunnen betalen.

Aanvullend pensioen

Er is een verhoging van het bedrag dat jaarlijks gestort wordt op de individuele toelagecontracten van het sectoraal aanvullend pensioen. Het bedrag wordt met name verhoogd met 15 EUR in 2013 en nog eens met 25 EUR in 2014. 

Deze verhoging zal echter pas toegepast worden bij inwerkingtreding van een formeel sectoraal aanvullend pensioenplan dat voorzien wordt tegen ten laatste 1 december 2013.