• nl
Taalkeuze

PC 109 - Kleding- en confectiebedrijf: Sectoraal akkoord 2017-2018

Categorie: Sectoraal   Datum: 6/10/2017

Op 13 juli 2017 sloten de Sociale Partners binnen het paritair comité voor de arbeiders van de kleding en confectie (PC 109) een sectorakkoord af voor de periode 2017 – 2018.

We overlopen hierna de belangrijkste punten.

Arbeidsvoorwaarden

Vanaf 1 oktober 2017 worden de werkelijk betaalde maandlonen verhoogd met 1,1%.
Indien er op ondernemingsvlak een akkoord wordt gesloten voor 30 september 2017, kan deze loonsverhoging op alternatieve wijze worden ingevuld.

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Vanaf 60 jaar

Verlenging van de cao van 2 juni 2015 tot 31 december 2017.

Vanaf 58 jaar met 40 jaar beroepsverleden

Verlenging van de cao van 30 maart 2017 tot 31 december 2017. Vanaf 1 januari 2018 wordt de minimumleeftijd bijgevolg vastgelegd op 59 jaar.

Vanaf 62 jaar

Verlenging van de cao van 30 maart 2017 tot 31 december 2018.

Bejaarde arbeid(st)ers met nachtarbeid indien zij worden ontslagen

Verlenging van de cao van 30 maart 2017 tot 31 december 2018.

Bejaarde arbeid(st)ers van 59 jaar met 35 jaar loopbaan en in een zwaar beroep

Er wordt een akkoord gesloten met betrekking tot een regeling van aanvullende vergoeding voor bovenstaande werknemers indien zij worden ontslagen. Het akkoord zal uitwerking hebben op 1 januari 2018 en van kracht blijven tot en met 31 december 2018. Na afloop van deze periode zal het akkoord geëvalueerd worden.

Vorming en tewerkstelling / Risicogroepen

De cao van 26 april 2016 over vorming en tewerkstelling/risicogroepen zal gewijzigd worden zodat deze in overeenstemming is met de wet van 5 maart 2017 over werkbaar en wendbaar werk. De cao wordt verlengd tot 31 december 2018.

Anciënniteitsverlof

Indien de werknemer een anciënniteit van minstens 20 jaar dienst heeft, opent deze recht op één dag betaald anciënniteitsverlof.

Welke prestaties worden in aanmerking genomen voor de berekening van de anciënniteit?           

  • Prestaties die ononderbroken bij dezelfde werkgever geleverd worden;
  • Prestaties geleverd bij verschillende ondernemingen die tot dezelfde groep van ondernemingen behoren;
  • Prestaties geleverd in het kader van uitzendarbeid die het contract van onbepaalde duur voorafgingen.

Tijdskrediet en landingsbanen

Tijdskrediet

De sectorale cao van 4 maart 2014 over tijdskrediet wordt gewijzigd conform de cao nr.103 ter van 20 december 2016. Het betreft hier tijdskrediet voor zorg (periode van 51 maanden) en opleiding (periode van 36 maanden). De cao is van onbepaalde duur.

Landingsbanen

Verlenging van de cao van 30 maart 2017 tot 31 december 2018.

Werkbaar en wendbaar werk

De flexibiliteitsregelingen worden op sectoraal vlak niet uitgebreid. Er wordt gekozen voor onderhandelingen op ondernemingsvlak over de arbeidsorganisatie die wenselijk is voor die specifieke onderneming. De onderhandelingen dienen wel te verlopen volgens de wettelijke procedure.

Er wordt overleg ingepland tussen de verschillende sociale partners en het Instituut voor Vorming en Onderzoek in de Confectienijverheid (IVOC) over het begrip ‘werkbaar werk’ om zo tot een sectoraal beleid te kunnen komen.

Werkzekerheid, nieuwe technologieën en tewerkstelling

Verlenging van de cao van 4 december 2014 tot 31 december 2018.

Syndicale premie

De syndicale premie, die werd bepaald in de cao van 29 juni 2011, wordt opgetrokken van 135 tot 145 euro indien de reglementering dit toelaat.

Jongerenlonen

De regeringsmaatregel tot loondegressiviteit van jongeren zal niet worden toegepast in de sector, met uitzondering van de jobstudenten.

Eenheidsstatuut

Er zullen onderhandelingen ingepland worden voor 31 december 2018 betreffende de inzetbaarheidsverhogende maatregelen en dit conform de wet van 26 december 2013.

Duur van het akkoord

Dit akkoord heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017 en blijft van kracht tot en met 31 december 2018.

Bron:

  • CAO Sectorakkoord 2017-2018 van 13/07/2017, 04/08/2017, nr. 140854/CO/109.