• nl
Taalkeuze

PC 111 - Metaal: CAO werkbaar werk - loopbaanwijzigingen

Datum: 16/03/2018

Vanaf 1 januari 2018 kan aan de arbeiders tewerkgesteld in de metaalsector (PC 111) die de leeftijd van 58 jaar bereikt hebben, een extra vergoeding toegekend worden door het Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid (FBZMN).

Toekenningsvoorwaarden

De arbeiders die vrijwillig een loopbaanwijziging willen doorvoeren, met een vermindering van loon tot gevolg, kunnen een extra vergoeding genieten ter compensatie van het loonverlies. Deze loopbaanwijziging moet een aanpassing zijn van de functie, overgang van een ploeg- of nachtregime naar een dagregime of een overgang van een voltijdse naar een 4/5de arbeidsregime.

De wijziging moet steeds schriftelijk vastgelegd worden. Ook dient deze altijd te starten op de eerste dag van de maand. De wijziging kan zowel voor bepaalde als voor onbepaalde duur zijn.

Om recht te hebben op de aanvullende vergoeding moeten ook volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • De arbeider moet voor de wijziging een anciënniteit hebben van min. 3 maanden in die vorige functie, regime, …
  • Door de wijziging is er sprake van een netto loonverlies dat groter is dan 77 EUR.
  • De arbeider moet na de wijziging nog steeds min. 4/5de werken.
  • Bij aanvang van de wijziging moet de arbeider 58 jaar of ouder zijn. Indien de arbeider overgaat van een voltijds rooster naar 4/5de, dan is de leeftijdsvereiste hoger en bedraagt deze 60 jaar of ouder.

Uitbetaling vergoeding

De vergoeding wordt uitbetaald door het FBZMN.
Deze bedraagt maandelijks 77 EUR bruto. Dit wordt verhoogd met een toeslag van 7,70 EUR per schijf van 200 EUR waarmee de bruto loongrens van 3.500 EUR wordt overschreden.
De vergoeding kan echter niet meer bedragen dan 154 EUR bruto.

De vergoeding kan niet gecumuleerd worden met een onderbrekingsuitkering zoals bij tijdskrediet en thematisch verlof.

Bron:

  • CAO 19/02/2018