• nl
Taalkeuze

PC 111 - Metaal: Rechtstreekse inning FBZ-bijdrage

Categorie: Sectoraal   Datum: 2/01/2015

Rechtstreekse inning bijdrage FBZ Metaal vanaf kwartaal 2015/1

Directe vordering door het FBZMN

Volgend op een aantal overlegrondes laten het Fonds Bestaanszekerheid Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN) en de Unie van Erkende Sociale Secretariaten (USS) in een gezamenlijke mededeling weten dat de bijdrage FBZ Metaal voor de arbeiders vanaf het 1ste kwartaal 2015 voortaan rechtstreeks door het Fonds bij de werkgevers geïnd zal worden.

Concreet betekent dit dat het Fonds voor de berekening van de bijdrage vanaf prestatiekwartaal 2015/1 een beroep zal doen op de loongegevens zoals gekend op basis van de DmfA-aangifte, en op basis hiervan ieder kwartaal rechtstreeks aan de werkgever een vordering zal overmaken. 

De werkgever dient de bijdrage vervolgens ook rechtstreeks aan het FBZMN te betalen, de vordering zal hiertoe alle benodigde informatie bevatten, met inbegrip van de geldende vervaldag.

Hieruit vloeit voort dat de sociale secretariaten niet langer zullen tussenkomen in de berekening en inning van de verschuldigde bijdragen. Voor klanten aangesloten bij SSE (Sociaal Secretariaat Easypay) betekent dit dat de bijdragen voor FBZ metaal vanaf prestatiekwartaal 2015/1 niet langer zullen worden gefactureerd aan de bij haar aangesloten werkgevers.

Voor alle duidelijkheid: de bijdrage met betrekking tot prestatiekwartaal 2014/4 zal in de loop van januari 2015 wel nog door SSE gefactureerd worden, alsook bijkomende bijdragen die het gevolg zijn van correcties uitgevoerd in de loop van 2015 met betrekking tot prestaties van 2014.

Vervaldata

Aangezien de loongegevens voor de berekening van de bijdragen door het Fonds pas na het indienen van de DmfA-aangifte gekend zullen zijn, verschuiven de vervaldata voor de betaling van de bijdragen vanaf 2015 als volgt :

  • 1° kwartaal : vervaldag wordt 30/06;
  • 2° kwartaal : vervaldag wordt 30/09;
  • 3° kwartaal : vervaldag wordt 31/12;
  • 4° kwartaal : vervaldag wordt 31/03.

Wijzigingen met betrekking tot de onderneming

In het kader van bovenstaande dient u als werkgever geen specifieke stappen te ondernemen.

Het FBZMN vraagt wel om tijdig alle wijzigingen met betrekking tot uw onderneming (naams- en adreswijziging, wijziging vestigingseenheden, contactgegevens, stopzetting tewerkstelling…) te willen melden. De contactgegevens van het FBZMN kan u terugvinden via www.fondsmet.be

Bron:

  • algemene mailing verstuurd door het FBZMN.