• nl
Taalkeuze

PC 112 - Garagebedrijf : Nationaal Akkoord 2017-2018

Categorie: Sectoraal   Datum: 1/09/2017

Op 27 juni 2017 werd tussen de sociale partners van het Paritair Comité voor het Garagebedrijf (PC 112) een akkoord ondertekend waarin een aantal afspraken werden vastgelegd met betrekking tot de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2017-2018.

Het nieuwe akkoord heeft uitwerking vanaf 1 januari 2017 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2018, tenzij anders bepaald in de tekst van het akkoord.

Hieronder vindt u alvast een overzicht van de belangrijkste bepalingen.

Koopkracht

Verhoging van de minimumlonen en effectieve lonen

Met ingang van 1 juli 2017 worden alle minimumlonen en effectieve lonen met 1,1% verhoogd, behalve in bedrijven waar een alternatieve ondernemingsenveloppe is voorzien.

Onder de in te vullen maximale loonmarge worden zowel de bruto uurlonen als de bijhorende sociale zekerheidsbijdragen verstaan.

In ondernemingen met een vakbondsafvaardiging dient een dergelijk alternatief in twee stappen vastgelegd:

 • Voorafgaandelijk dienen de werkgever en alle in de onderneming vertegenwoordigde werknemersorganisaties akkoord te gaan met een bedrijfseigen besteding van de enveloppe. In ondernemingen met meerdere zetels wordt de beslissing genomen op groepsniveau.
 • Indien aan deze eerste voorwaarde werd voldaan, dan dient uiterlijk op 30 september 2017 een CAO op ondernemingsniveau opgesteld waarin de modaliteiten van het alternatief zijn uitgewerkt.

In ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging dient dezelfde procedure gevolgd, waarbij het akkoord van alle in het Paritair Comité vertegenwoordigde werknemersorganisaties vereist is.

Sociaal Fonds

Verhoging aanvullende vergoedingen

Met ingang van 1 januari 2018 worden de aanvullende vergoedingen die door het Sociaal  Fonds worden uitgekeerd als volgt verhoogd:

Vergoeding Vorig bedrag Bedrag vanaf 1 januari 2018
Aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid
 • 12 EUR per volledige arbeidsdag
 • 6 EUR per halve arbeidsdag
 • 12,20 EUR per volledige arbeidsdag
 • 6,10 EUR per halve arbeidsdag
Aanvullende vergoeding bij volledige werkloosheid, voor oudere werklozen en zieken
 • 5,51 EUR per volledige uitkering
 • 2,76 EUR per halve uitkering
 • 5,60 EUR per volledige uitkering
 • 2,81 EUR per halve uitkering
Aanvullende vergoeding bij ziekte
 • 82,01 EUR na 60 of 120 dagen
 • 106,78 EUR vanaf 180 dagen
 • 83,36 EUR na 60 of 120 dagen
 • 108,54 EUR vanaf 180 dagen
Aanvullende vergoeding bij sluiting
 • Basis 273,01 EUR
 • Verhoogd met 13,77 EUR per jaar anciënniteit
 • Maximum 900,48 EUR
 • Basis 277,51 EUR
 • Verhoogd met 14 EUR per jaar anciënniteit
 • Maximum 915,34 EUR
Aanvullende vergoeding bij halftijds tijdskrediet
 • 68,25 EUR per maand
 • 69,38 EUR per maand
Aanvullende vergoeding bij landingsbaan
 • 27,30 EUR bij 1/5de vermindering
 • 68,25 EUR bij 1/2de vermindering
 • 27,75 EUR bij 1/5de vermindering
 • 69,38 EUR bij 1/2de vermindering

Vanaf 1 juli 2017 wordt bovendien een aanvullende vergoeding bij landingsbaan toegekend aan oudere werknemers die hun arbeidsduur in het kader van CAO nr. 103 verminderen met 1/5de of de helft.

Vorming en opleiding

Bovenop het bestaande recht van 4 uur per kwartaal per arbeider wordt vanaf 1 januari 2018 per arbeider een bijkomend individueel recht van 1 opleidingsdag per kalenderjaar toegekend.

De sociale partners verbinden er zich toe om concrete modaliteiten aangaande vorming in een werkgroep te bespreken samen met het kennis- en opleidingscentrum EDUCAM wat moet resulteren in een nieuwe CAO tegen 30 november 2017.

Werkbaar werk

Binnen de sector zal eveneens een werkgroep ‘werkbaar werk’ worden opgericht die ondermeer initiatieven zal bespreken om de tewerkstelling van oudere werknemers te bevorderen, het evenwicht tussen arbeid en privé te verzekeren en loopbaan- en opleidingsadvies te faciliteren.

Arbeidstijd en flexibiliteit

In geval van herstructurering of wanneer er ruimte is voor een aangepaste arbeidsorganisatie kan de tewerkstelling bevorderd worden via een systeem van collectieve arbeidsduurvermindering.

Mits het afsluiten van een ondernemings-CAO vóór 30 juni 2018 kan het aantal vrijwillige overuren worden opgetrokken van 100 uur tot maximum 150 uur per kalenderjaar.

De indexatie van de stand-by- en uitrukvergoeding zoals voorzien in artikel 6 van de CAO van 29 april 2014 wordt gedurende 2018 niet toegepast.

Eindeloopbaan

Tijdskrediet en loopbaanvermindering

Voor de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2019 kan het recht op halftijds of voltijds tijdskrediet met motief tot 24 maand via een CAO op ondernemingsvlak worden uitgebreid tot 51 maanden voor tijdskrediet met motief zorg en tot 36 maanden voor tijdskrediet met motief opleiding.

Voor arbeiders die hun prestaties in het kader van een landingsbaan, na 35 jaar loopbaan of in een zwaar beroep, wensen te verminderen met 1/5de of 1/2de, wordt de leeftijdsvoorwaarde voor de periode 2017-2018 op 55 jaar vastgesteld.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

In toepassing van de CAO van de NAR van 21.03.2017 wordt de leeftijd voor onderstaande stelsel in 2017 en 2018 op 58 jaar respectievelijk 59 jaar vastgepind:

 • SWT lange loopbaan 58 jaar (2017) en 59 jaar (2018) mits 40 jaar loopbaan
 • SWT 58 jaar (2017) en 59 jaar (2018) mits 33 jaar loopbaan waarvan 20 jaar nachtarbeid
 • SWT 58 jaar (2017) en 59 jaar (2018) mits 33 jaar loopbaan in zwaar beroep
 • SWT 58 jaar (2017) en 59 jaar (2018) mits 35 jaar loopbaan in zwaar beroep

Loopbaanverlof

Vanaf een anciënniteit van 20 jaar in de onderneming heeft de arbeider recht op 1 dag anciënniteitsverlof. In het nieuwe akkoord wordt gesteld dat deeltijdse arbeiders vanaf 1 januari 2018 hun recht slechts kunnen uitoefenen in verhouding tot hun arbeidsstelsel.

Inspraak en overleg

Het akkoord voorziet eveneens in een verlenging van de bestaande bepalingen inzake de werknemersvertegenwoordiging, zoals voorzien in artikel 17 van het voorgaande akkoord 2015-2016.

Bijkomend wordt de termijn voor het indienen van een aanvraag van toegestane afwezigheid omwille van het volgen van een vakbondsvorming verlaagd van 3 weken naar 2 weken.