• nl
Taalkeuze

PC 116 - Scheikundige nijverheid: Nationaal akkoord 2015-2016

Categorie: Sectoraal   Datum: 16/10/2015

Op 17 juni 2015 werd in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid een sectoraal akkoord afgesloten voor de periode 2015-2016. 

Hieronder overlopen we de belangrijkste punten.

Verhoging lonen en ploegenpremie

  • Het bedrag van het aanvangsuurloon en van het uurloon vanaf 12 maanden anciënniteit wordt vanaf 1 januari 2016 verhoogd met 0,06 EUR (40-urenstelsel).
    Deze verhoging wordt ook toegepast op lonen van de arbeiders die op 31 december 2015 minder dan 0,06 EUR boven de barema betaald worden.
  • De bedragen van de ploegenpremies worden vanaf 1 januari 2016 verhoogd met 0,50% (40-urenstelsel).
  • Niet geconventioneerde ondernemingen: verhoging van de effectieve uurlonen met 0,50% op 1 januari 2016.

De actuele loonbarema’s kunnen geconsulteerd worden op onze website.

Sectoraal pensioenstelsel

De pensioentoelage wordt vanaf 1 januari 2016 verhoogd met 0,15%.

Demografiefonds

Door de demografische uitdagingen waarmee de sector geconfronteerd wordt en de gevolgen van het verlengen van de loopbaan, richten de sociale partners het demografiefonds op. Dit fonds zal werken rond thema’s zoals humanisering van de arbeid, de CAO nr. 104, werkbaar werk, …

Om de werkingskosten van het nieuwe fonds te financieren zullen de werkgevers, vanaf 1 januari 2016, een bijdrage van 0,15% op de brutolonen van de arbeiders betalen. De bijdrage zal geïnd worden via de RSZ.

Aanvullende werkloosheidsuitkeringen

De aanvullende werkloosheidsuitkering wordt vanaf 1 januari 2016 verhoogd tot 10 EUR per dag gedeeltelijke werkloosheid. Deze verhoging geldt niet bij ontslag om economische redenen of technische redenen of redenen van structurele aard.

Vastheid van betrekking

Bij een ontslag wegens economische redenen worden de vertegenwoordigers van de vakorganisaties voorafgaandelijk geïnformeerd en geconsulteerd. Daarbij wordt onderzocht welke maatregelen kunnen genomen worden om de nadelen van deze ontslagen t.a.v. de arbeiders te milderen (bv. SWT, werkverdeling, tijdskrediet, vermindering van overuren, …).

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

SWT Aanpassing Geldig tot
60 jaar Nieuwe CAO 31/12/2017
56 jaar – Lange loopbaan Verlenging 31/12/2015
58 jaar – Lange loopbaan Nieuwe CAO 31/12/2016
58 jaar – Mindervaliden Verlenging 31/12/2016
58 jaar – Zwaar beroep Verlenging 31/12/2016
58 jaar – Nachtarbeid Verlenging 31/12/2016

Tijdskrediet, landingsbanen en regionale aanmoedigingspremies

  • De arbeiders die 5 jaar anciënniteit bereikt hebben in de onderneming kunnen genieten van tijdskrediet met motief gedurende maximaal 36 maanden over hun loopbaan.
  • Arbeiders met een beroepsloopbaan van ten minste 28 jaar kunnen, vanaf 50 jaar, 1/5de tijdskrediet (landingsbaan) opnemen.
  • Voor het recht op uitkeringen voor arbeiders die hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking of verminderen met 1/5de, wordt de leeftijdgrens op 55 jaar gebracht tijdens huidige CAO.
  • Ingeval een arbeider overstapt van loopbaanonderbreking in het kader van tijdskrediet naar SWT (voorheen brugpensioen), zal de aanvullende vergoeding berekend worden op basis van een voltijds loon. Deze aanvullende vergoeding wordt herleid in verhouding tot de periodes voltijdse en deeltijdse tewerkstelling over de gehele loopbaan.
  • De CAO i.v.m. de regionale aanmoedigingspremies wordt verlengd t.e.m. 31 december 2016.

Eindejaarspremie

Voor de berekening van de eindejaarspremie worden, vanaf 1 januari 2015, de periode van het geboorteverlof (vaderschapsverlof) en de periode van adoptieverlof gelijkgesteld met werkelijke arbeid.

Fonds voor vorming (risicogroepen)

De bijdrage voor het Fonds voor vorming in de scheikundige nijverheid blijft behouden op 0,20%. Van deze bijdrage zal 0,05% gebruikt worden voor collectieve opleidingsprojecten.