• nl
Taalkeuze

PC 118/119 - Voedingsnijverheid en Handel in voedingswaren: Aanwezigheidsregistratie in de vleessector

Categorie: Sectoraal   Datum: 26/06/2015

Het ontwerp van programmawet voorziet in de invoering van een systeem van aanwezigheidsregistratie in de vleessector. Op deze manier wenst men de strijd aan te gaan tegen enerzijds het gebruik van schijnzelfstandigen en anderzijds de tewerkstelling van illegale werknemers.

Wie?

Deze regeling geldt voor werknemers die tewerkgesteld zijn op arbeidsplaatsen waar activiteiten verricht worden die vallen onder de bevoegdheid van het paritair comité van de voedingsnijverheid of het paritair comité voor de handel in voedingswaren waarvoor een verplichting van aangifte van werken artikel 30 ter bestaat. 

Werknemers die tewerkgesteld zijn in een slachthuis, een uitsnijderij of een bedrijf voor vleesbereidingen en vleesproducten (inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan de erkenning van de FAVV) moeten zich onmiddellijk en dagelijks registreren. Deze verplichting geldt ook voor zelfstandigen of gedetacheerde werknemers.

Hoe?

Deze registratie kan gebeuren:

  • Via een elektronisch aanwezigheidssysteem 
  • Ofwel door een andere automatische registratiewijze met dezelfde waarborgen als elektronisch aanwezigheidssysteem

Wanneer?

Elke persoon die zich op een arbeidsplaats aanbiedt, is verplicht onmiddellijk en dagelijks zijn aanwezigheid op de arbeidsplaats te registreren.

Sanctie bij niet-naleving?

Elk persoon die zich aanbiedt op een werkplaats en zijn aanwezigheid niet onmiddellijk en dagelijks registreert, kan beboet worden met een administratieve geldboete van 60 tot 600 EUR.

De aannemer of werkgever die de bepalingen niet naleeft, kan beboet worden met een administratieve geldboete van 300 tot 3.000 EUR of met een strafrechtelijke sanctie van 600 tot 6.000 EUR.

Inwerkingtreding?

Deze verplichting treedt in werking vanaf 1 juli 2015 of een vroegere datum bepaald bij KB. De voorwaarden en de nadere regels waaraan het registratiesysteem in de vleessector moet voldoen moeten nog bepaald worden bij KB. Deze datum is echter nog steeds onder voorbehoud gelet op het feit dat het op heden nog steeds gaat om een ontwerpwetgeving.

Bron:

  • ontwerp van programmawet, 1 juni 2015.