• nl
Taalkeuze

PC 118 - Voedingsnijverheid: Sociale programmatie 2017-2018

Categorie: Sectoraal   Datum: 30/06/2017

In de sector van de voedingsnijverheid werd op 16 mei 2017 een sectoraal akkoord afgesloten. We overlopen hieronder de belangrijkste punten van het akkoord.

Loonsverhoging

Vanaf 1 juli 2017 zullen de sectorale minimumlonen verhogen met 0,9%.

De ondernemingen krijgen de kans om een gelijkwaardig voordeel toe te kennen. Dit dient te gebeuren bij collectieve arbeidsovereenkomst die ten laatste wordt afgesloten op 30 juni 2017.

Bij gebreke aan dergelijke cao zullen de reële lonen verhogen met 0,9% op 1 juli 2017.

Jaarlijkse premie van 55 EUR

Er wordt een jaarlijkse brutopremie toegekend van 55 EUR met een referteperiode van 1 januari tot 31 december. De premie wordt toegekend volgens dezelfde modaliteiten als de eindejaarspremie.

De werkgever kan een gelijkaardig voordeel toekennen. Daarvoor moet er een ondernemingscao afgesloten worden ten laatste op 30 juni 2017.

Deze premie wordt toegekend bovenop de jaarlijkse brutopremie van 80 EUR.

Ploegen- en nachtpremies

Vanaf 1 januari 2018 worden de minimumbedragen van de ploegenpremies vastgelegd als volgt:

  • 0,10 EUR per uur voor ploegenpremies in de grote bakkerijen;
  • 0,50 EUR per uur voor de ochtendploeg, uitgezonderd in de bakkerijen;
  • 0,56 EUR per uur voor de namiddagploeg, uitgezonderd in de bakkerijen.

Het minimumbedrag van de nachtpremie wordt vanaf 1 januari 2018 vastgesteld op 1,95 EUR.

Bestaanszekerheid tijdelijke werkloosheid

Vanaf 1 januari 2018 bedraagt de aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid:

  • 8,32 EUR voor de eerste vijf werkloosheidsdagen;
  • 11,44 EUR vanaf de zesde werkloosheidsdag.

Aanvullende vergoeding bij medische overmacht

Vanaf 1 januari 2018 bedraagt de aanvullende vergoeding 10,87 EUR per dag indien een einde aan de arbeidsovereenkomst wordt gemaakt door medische overmacht.

Bestaanszekerheid langdurige ziekte

Vanaf de eerste uitbetaling na 1 januari 2018 bedraagt deze aanvullende vergoeding 7,23 EUR. Deze vergoeding is ten laste van het Waarborg- en Sociaal Fonds.

Kledijvergoeding

De werkgevers dienen werkkledij ter beschikking te stellen en te onderhouden. Vanaf 1 januari 2018 bedraagt de kost per week:

  • 3,78 EUR voor het ter beschikking stellen van kledij;
  • 4,47 EUR voor het onderhoud.

Tijdskrediet en landingsbanen

De sectorale stelsels van tijdskrediet met motief en het tijdskrediet lange loopbaan blijven behouden en aangepast aan de nieuwe arbeidsovereenkomst nr. 103, zodat tijdskrediet met motief gedurende 51 maanden kan opgenomen worden voor een volledige schorsing, halftijds of 1/5de.

Eindeloopbaandagen

Om eindeloopbaandagen te kunnen genieten geldt een loopbaanvoorwaarde van 35 jaar. Vanaf 1 juli 2017 zal deze loopbaanvoorwaarde worden afgeschaft.

Werkbaar werk

In de ondernemingen met een syndicale delegatie moet tegen uiterlijk 31 december 2017 een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten worden rond de problematiek van werkbaar werk.

In deze ondernemingscao moeten maatregelen geïntegreerd zijn met betrekking tot uitzendarbeid. Andere maatregelen betreffende werkbaar werk zullen op een niet-limitatieve wijze worden voorgesteld.

Vorming

Vanaf 1 januari 2018 zal de huidige verplichting om 1,30% van de gepresteerde arbeidstijd te besteden aan vorming omgezet worden naar drie dagen vorming per voltijds equivalent.

Bron:

  • CAO 16 mei 2017 (nr. 139767), Sociale programmatie 2017/2018