• nl
Taalkeuze

PC 118 voorziet in een regeling betreffende de toekenning van eindeloopbaandagen

Categorie: Sectoraal   Datum: 27/03/2014

Toepassingsgebied

Deze CAO is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de voedingsnijverheid, met uitzondering van de bakkerijen, de banketbakkerijen die “verse” producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij.

Voorwaarden om recht te hebben op eindeloopbaandagen

De arbeiders die voldoen aan de loopbaan- en leeftijdsvoorwaarden van een sectorale regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag en die verder blijven werken, hebben recht op:

  • 3 eindeloopbaandagen per kalenderjaar vanaf 56 jaar;
  • 6 eindeloopbaandagen per kalenderjaar vanaf 58 jaar.

De 3 en 6 dagen mogen niet gecumuleerd worden.

Om recht te hebben op deze dagen moet de arbeider aan de werkgever een attest C17 – Beroepsverleden bezorgen van de RVA waaruit blijkt dat de loopbaan- en leeftijdsvoorwaarden voor de sectorale regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag vervuld zijn.

Deze dagen worden betaald door de werkgever.

Modaliteiten van toekenning

Deze dagen worden pro rata toegekend aan:

  • deeltijds tewerkgestelde arbeiders;
  • arbeiders die pas in de loop van het kalenderjaar aan de voorwaarden voldoen tot toekenning van de eindeloopbaandagen en dit in verhouding tot het aantal resterende weken in het kalenderjaar;
  • arbeiders waarvan de arbeidsovereenkomst in de loop van het kalenderjaar een einde neemt en dit in verhouding tot het aantal weken dat hij in dienst blijft.

Dit aantal dagen wordt afgerond op de hogere dag of op een halve dag.

Een arbeider die het recht op eindeloopbaandagen verworven heeft, behoudt deze eindeloopbaandagen tot het einde van zijn arbeidsovereenkomst, ongeacht de wijzigingen die nadien in de reglementaire of conventionele bepalingen inzake het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zouden worden aangebracht.

In ondernemingen waar arbeiders op de vermelde leeftijden reeds beschikken over extra verlofdagen, kunnen de eindeloopbaandagen via een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak worden omgezet in een gelijkwaardig voordeel.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2014 en is gesloten voor onbepaalde duur. 

Bron:

  • Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013 betreffende de eindeloopbaandagen, nr.119 886.