• nl
Taalkeuze

PC 119 - Sectoraal akkoord 2017-2018 voor de handel in voedingswaren

Categorie: Sectoraal   Datum: 25/08/2017

Op 5 juli 2017 sloten de Sociale Partners binnen het paritair comité voor de handel in voedingwaren (PC 119) een sectorakkoord af voor de periode 2017 – 2018.

We overlopen hierna de belangrijkste punten.

Koopkracht

Invulling loonmarge

Vanaf 1 juli 2017 worden de barema’s en de werkelijk betaalde maandlonen verhoogd met 1,1 %.

Eénmalige premie van 70 EUR bruto

In december 2017 zal aan de voltijdse werknemers in dienst op 30 november 2017 een éénmalige en niet-recurrente premie van 70 EUR bruto toegekend worden. De premie zal betaald worden samen met de eindejaarspremie.

De premie kan via ondernemingscao gesloten vóór 15 oktober 2017 omgezet worden in één van de volgende voordelen :

  • 100 EUR ecocheques;
  • 35 EUR cadeaucheques en een bruto premie van 37 EUR;
  • 70 EUR cadeaucheques en een bruto premie van 11 EUR;

Aan de deeltijdse werknemers zal dit voordeel naar verhouding tot hun prestaties toegekend worden.

Verlenging en verhoging bestaande premies

Verlenging jaarlijkse premie

De cao betreffende de jaarlijkse premie betaalbaar in december wordt verlengd tot en met 30 juni 2019.

Ploegenpremie/namiddagpremie

De toeslag voor de ploegenpremie wordt opgetrokken van 0,23 EUR per uur naar 0,25 EUR per uur vanaf 1 juli 2017.

Tijdskrediet

Op 1 april 2017 is de algemene regeling voor tijdskrediet (cao nr. 103) gewijzigd.  In het kader hiervan wordt ook de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst als volgt aangepast:

  • Het recht op tijdskrediet met zorgmotieven wordt uitgebreid tot 51 maanden.

Landingsbanen: in toepassing van de cao nr.127 van de NAR, wordt voor de toekenning van uitkeringen voor de periode 2017-2018 de leeftijdsgrens op 55 jaar gebracht voor de werknemers die hun arbeidsprestaties  verminderen tot halftijdse prestaties, of hun arbeidsprestaties met een vijfde verminderen. Dit voor zover de werknemer op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever aande voorwaarden van de cao nr. 127 voldoet.

Werkloosheid met bedrijfstoeslag – SWT (voorheen brugpensioen)

Werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers met een beroepsloopbaan van 33 jaar in een zwaar beroep

Aan de ontslagen werknemers die voldoen aan de voorwaarden vastgelegd in cao nr.120 en cao nr. 121 wordt het voordeel van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag toegekend.

Het betreft hier meer bepaald de oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn en daarnaast 33 jaar beroepsverleden kunnen aantonen.

Werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers met een beroepsloopbaan van 35 jaar in een zwaar beroep

Aan de ontslagen werknemers die voldoen aan de voorwaarden vastgelegd in de cao nr.122 wordt het voordeel van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag toegekend.

Het betreft hier meer bepaald de oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn en daarnaast 35 jaar beroepsverleden kunnen aantonen.

Werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers met een beroepsloopbaan van 40 jaar

Aan de ontslagen werknemers die voldoen aan de voorwaarden vastgelegd in de cao nr. 124 en de cao nr. 125 wordt het voordeel van het stelsel van bedrijfstoeslag toegekend.

Het betreft hier meer bepaald de werknemers die een lange loopbaan kunnen bewijzen.

Beschikbaarheid

De werknemers die gebruik maken van het stelsel van SWT dienen nog beschikbaar te blijven voor de arbeidsmarkt tot 60 jaar in het jaar 2017. In 2018 dient men tot 61 jaar beschikbaar te blijven.

Sociaal Fonds

Voor de jaren 2018 en 2019 wordt het dagbedrag voor de tussenkomst voor kinderopvang vanuit het Sociaal Fonds opgetrokken van 1 EUR naar 2 EUR met een maximum van 400 EUR op jaarbasis per kind en per ouder.

De andere voorwaarden en modaliteiten blijven van toepassing.

Opleiding

In de sector wordt een opleidingsinspanning voorzien die minstens gelijkwaardig is aan een opleidingsinspanning van twee dagen gemiddeld per jaar per voltijds equivalent voor de jaren 2017-2018. 

Eindeloopbaan en cao nr. 104

Het systeem van de eindeloopbaandagen wordt aangepast. Vanaf 1 januari 2017 wordt het recht op drie eindeloopbaandagen vanaf 58 jaar niet langer gekoppeld aan het recht op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Elke arbeider van 60 jaar of meer met 10 jaar anciënniteit heeft recht op vijf eindeloopbaandagen per jaar.

Duur van het akkoord

Dit akkoord heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2017 en houdt op van kracht te zijn op 30 juni 2019.

Bron:

  • CAO Sectorakkoord 2017-2018 van 17/07/2017, 10/08/2017, nr. 140966.