• nl
Taalkeuze

PC 119 - Handel in voedingswaren: Sectorakkoord voor 2015-2016

Categorie: Sectoraal   Datum: 13/11/2015

Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de arbeiders voor de handel in voedingswaren (PC 119). 

Hieronder bespreken we de belangrijkste krachtlijnen van het sectorakkoord.

Koopkracht

Enveloppe van 0,5% van de brutoloonmassa

Toekenning van een bruto jaarpremie van 140 EUR die omgezet kan worden mits akkoord van de syndicale afvaardiging in één van volgende voordelen:

 • Verhoging van het patronale gedeelte van de maaltijdcheque: 0,86 EUR per maaltijdcheque;
 • Toekenning van ecocheques: jaarlijks bedrag van 190,40 EUR;
 • Storting van een jaarlijks bedrag buiten taxen van 174,90 EUR in een groepsverzekeringsplan.

Enveloppe van 0,3% van de loonmassa

Mits akkoord van de syndicale afvaardiging of mits beslissing van de werkgever in de bedrijven zonder syndicale afvaardiging kan deze enveloppe worden omgezet in één van de volgende voordelen:

 • Toekenning van een bruto jaarpremie van 50 EUR;
 • Verhoging van het patronale gedeelte van de maaltijdcheque: 0,32 EUR per maaltijdcheque;
 • Toekenning van ecocheques: een jaarlijks bedrag van 71,13 EUR;
 • Storting van een jaarlijks bedrag buiten taxen van 65,34 EUR in een groepsverzekeringsplan.

Bij gebrek aan omzetting vóór 15 november 2015 zal automatisch de sectorale suppletieve regeling van de brutopremie van toepassing zijn!

Langer werken

Conventioneel brugpensioen op 60 jaar

De leeftijd voor het conventioneel brugpensioen wordt behouden op 60 jaar tot 31 december 2017.

Brugpensioen bij zwaar beroep

Er wordt aan de ontslagen werknemers, die in de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2016, 58 jaar of ouder zijn, het voordeel van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag toegekend.

Tijdskrediet eindeloopbaan

Werknemers krijgen toegang tot het recht op uitkeringen voor landingsbanen vanaf 55 jaar op voorwaarde dat zij beantwoorden aan de wettelijke voorwaarden.

Eindeloopbaandagen

Het systeem van de eindeloopbaandagen wordt behouden. Arbeiders die vallen onder de voorwaarden van het SWT van 58 jaar hebben recht op 3 eindeloopbaandagen.

Vanaf 1 januari 2016 worden aan elke arbeider van 60 jaar of meer met minimum 10 jaar anciënniteit jaarlijks 5 eindeloopbaandagen toegekend.

Peterschap- meterschapsysteem

De arbeiders van 55 jaar en ouder die aangeduid zijn door de werkgever kunnen een mentoropleiding volgen op kosten van het sociaal Fonds.

Tijdskrediet

Het recht op tijdskrediet met motief gedurende 36 maanden wordt behouden.

Het recht op een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5 voor de arbeiders die 50 jaar of ouder zijn en met voorafgaand een beroepsloopbaan van ten minste 28 jaar, wordt behouden.

Het recht op tijdskrediet met motief gedurende 48 maanden zal worden omgezet in een sectorale CAO.

Sociaal fonds

Het bedrag van de bestaansuitkering wordt vanaf 1 januari 2016 op 4 EUR gebracht bij:

 • Collectief ontslag;
 • Langdurige ziekte;
 • Beëindiging van de arbeidsoverkomst wegens overmacht;
 • Tijdelijke werkloosheid.

Kinderopvang

Voor de jaren 2016 – 2017 zal via het sociaal Fonds een tussenkomst gebeuren in de kost van de kinderopvang. Voorwaarden zijn:

 • Voor arbeiders met minimum 12 volledige maanden dienst in het paritair comité 119 en verbonden door een arbeidsoverkomst op het moment van de opvang van het kind;
 • Voor de kinderen van deze arbeiders van 0 tot 3 jaar;
 • Opvang in een erkende kinderkribbe, peutertuin of onthaalmoeder;
 • 1 EUR per dag effectieve opvang per kind en per arbeider-ouder, op basis van het fiscaal attest, met een maximum van 200 EUR op jaarbasis per kind en per ouder;
 • Indien de voorwaarden vervuld zijn, wordt de tussenkomst toegekend aan elk van de 2 ouders

Bron:

 • CAO van 29 juni 2015, nr. 129083.