• nl
Taalkeuze

PC 124 - Bouw: Studentenarbeid op zaterdag

Categorie: Sectoraal   Datum: 2/01/2015

Naar aanleiding van de CAO van 12 juni 2014 betreffende het voornemen tot modernisering van het arbeidsrecht werd op 11 september 2014 een sectorale CAO voor de bouwsector afgesloten. Deze CAO voorziet in de mogelijkheid om studentenarbeid op zaterdag toe te laten onder de volgende voorwaarden:

Vooraf mededelen aan het PC

De werkgever die gebruik wenst te maken van deze nieuwe mogelijkheid moet de Voorzitter van het Paritair Comité hier vooraf schriftelijk van op de hoogte brengen. Een kopie hiervan dient tevens bezorgd te worden aan de syndicale afvaardiging van de onderneming, indien aanwezig.

Naleven van de veiligheidsregels

Studenten mogen niet tewerkgesteld worden aan niet-toegestane activiteiten volgens de Codex Welzijn. Dit zijn onder andere activiteiten welke blootstelling aan ioniserende straling, extreme koude of hitte of aan lawaai en trillingen met zich meebrengen. 

Daarnaast dient er voor de eerste tewerkstelling een risicoanalyse uitgevoerd te worden op basis van de functiebeschrijving. Dit document moet ondertekend worden door de student. 

Periode van economische werkloosheid

Als er effectieve tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen werd aangegeven in een bepaalde week mogen er op de zaterdag voorafgaand of volgend op deze week geen studenten tewerkgesteld worden.

Type student

Deze nieuwe CAO is enkel van toepassing op studenten die bouwonderwijs volgen. Voor andere studenten blijft er wel een algemeen verbod op zaterdagarbeid.

Bron:

  • CAO 11/09/2014, nr. 123592/CO/124
  • KB 03/05/1999 betreffende de bescherming van jongeren op het werk