• nl
Taalkeuze

PC 124 - Bouw: verlenging bestaande stelsels brugpensioen (SWT)

Categorie: Sectoraal   Datum: 26/07/2013

In afwachting van een nieuw nationaal akkoord voor de periode 2013 - 2014 werd midden juni van dit jaar door de sociale partners van het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf (PC 124) een nieuwe CAO afgesloten die de bestaande stelsels voor werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), voorheen brugpensioen, verlengt.

De nieuwe CAO heeft een geldigheidsduur van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 en vervangt de eerdere CAO’s van 14 februari 2013 en 11 april 2013.

Volledigheidshalve vindt u hieronder een overzicht van de toetredingsvoorwaarden van de drie bestaande stelsels.

Voltijds SWT vanaf 58 jaar

Om recht te openen op voltijds SWT vanaf 58 jaar moet de arbeider aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de leeftijd van 58 jaar bereikt hebben tijdens de looptijd van de CAO én op het ogenblik van beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
 • een loopbaan van 38 jaar (voor mannen) of 35 jaar (voor vrouwen) kunnen bewijzen;
 • alle niet-toegelaten beroepsactiviteiten stopzetten;
 • aanspraak kunnen maken op een werkloosheidsuitkering;
 • ten minste 10 jaar beroepsloopbaan in de bouwsector kunnen bewijzen;
 • minimum 5 of 7 legitimatiekaarten “rechthebbende” ontvangen hebben in de 10 respectievelijk 15 jaar vóór de inactiviteitsstelling.

Voltijds SWT vanaf 56 jaar (ongeschiktheid bouw)

Om recht te openen op voltijds SWT vanaf 56 jaar, in het kader van ongeschiktheid tot voortzetting van de beroepsactiviteit, moet de arbeider aan volgende voorwaarden voldoen: 

 • de leeftijd van 56 jaar bereikt hebben tijdens de looptijd van de CAO én op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
 • in het bezit zijn van een attest van de arbeidsgeneesheer dat de ongeschiktheid tot voorzetting van de beroepsactiviteit bevestigt;
 • aanspraak kunnen maken op een werkloosheidsuitkering;
 • ten minste 10 jaar beroepsloopbaan in de bouwsector kunnen bewijzen;
 • een beroepsloopbaan van minstens 33 jaar als loontrekkende kunnen bewijzen;
 • alle niet-toegelaten beroepsactiviteiten stopzetten;
 • minimum 5 of 7 legitimatiekaarten “rechthebbende” ontvangen hebben in de 10 respectievelijk 15 jaar vóór de inactiviteitsstelling. “Legimatiekaarten door gelijkstelling” worden niet in aanmerking genomen. 

Voltijds SWT vanaf 56 jaar (met een loopbaan van 40 jaar)

Om recht te openen op voltijds SWT vanaf 56 jaar mits een loopban van 40 jaar moet de arbeider aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de leeftijd van 56 jaar bereikt hebben tijdens de looptijd van de CAO én op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
 • een beroepsloopbaan van 40 jaar arbeid in loondienst of daarmee gelijkgestelde dagen kunnen bewijzen;
 • alle niet-toegelaten beroepsactiviteiten stopzetten;
 • aanspraak kunnen maken op een werkloosheidsuitkering;
 • ten minste 10 jaar beroepsloopbaan in de bouwsector kunnen bewijzen;
 • minimum 5 of 7 legitimatiekaarten “rechthebbende” ontvangen hebben in de 10 respectievelijk 15 jaar vóór de inactiviteitsstelling.

Bron:

 • CAO van 13 juni 2013, nr. 116032, betreffende de toekenning aan sommige bejaarde arbeiders van een aanvullende vergoeding (werkloosheid met bedrijfstoeslag, voorheen brugpensioen) ten laste van het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Werklieden uit het Bouwbedrijf – fbz-fse contructiv.