• nl
Taalkeuze

PC 124 - Bouw : Sancties bij overmatig gebruik van economische werkloosheid

Categorie: Sectoraal   Datum: 17/01/2014

Op 12 september 2013 werd door de sociale partners van het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf (PC 124) een CAO ondertekend waarin een aantal nieuwe maatregelen werden vooropgesteld om het overmatig gebruik van economische werkloosheid binnen de sector te ontmoedigen.

Niet alleen voorziet het akkoord in een mogelijke terugvordering van de vergoeding rustdagen bij de werkgever, bij overmatig gebruik van economische werkloosheid dreigt bovendien ook de vergoeding voor de werknemer te worden ingeperkt.

Hieronder vindt u een beschrijving van de belangrijkste bepalingen van de overeenkomst. De CAO heeft uitwerking vanaf 1 januari 2013 en geldt voor een duur van twee jaar.

Werknemer : pro-ratavergoeding rustdagen

Algemeen voert de CAO het principe in dat arbeiders die tijdens een bepaalde referteperiode meer dan 75 dagen economisch werkloos werden gesteld, vanaf 2013 slechts een pro-ratavergoeding voor de rustdagen bouw zullen ontvangen, in functie van het aantal gepresteerde dagen.

  • Onder referteperiode wordt verstaan de periode van vier kwartalen die voorafgaat aan het kwartaal waarin de hoofdperiode van de rustdagen een aanvang neemt.
  • Onder gepresteerde dagen wordt verstaan alle dagen die aangegeven zijn in de DmfA-aangifte, verminderd met de rustdagen bouw, de dagen wettelijke vakantie en de dagen economische werkloosheid.

Voor de betrokken arbeiders wordt het dagbedrag van de vergoeding rustdagen voortaan volgens onderstaande formule berekend :

Baremiek dagbedrag x gepresteerde dagen in de referteperiode
    229

Met het oog op de waarborg van een zeker minimumbedrag voor de werknemer in kwestie werd in de CAO evenwel vastgelegd dat het dagbedrag bekomen volgens de hierboven vermelde formule niet lager mag zijn dan het bedrag van de werkloosheidsvergoeding die wordt toegekend aan een werknemer met gezinslast (code 59), geldig op 1 oktober van het jaar waarin de hoofdperiode van de rustdagen een aanvang neemt.

Werkgever : terugvordering vergoeding door FBZ

Niet alleen voorziet het akkoord in een mogelijke inperking van de vergoeding voor de werknemer, aan de werkgever wordt bovendien ook de terugbetaling van de toegekende vergoeding door het FBZ opgelegd.

  • Indien de arbeider in de referteperiode slechts bij één werkgever tewerkgesteld was, dan wordt de volledige pro-ratavergoeding teruggevorderd van deze werkgever. 
  • Was de arbeider tijdens de referteperiode bij meerdere werkgevers tewerkgesteld, dan wordt er enkel overgegaan tot terugvordering bij die werkgever(s) bij wie een overmatig gebruik van economische werkloosheid werd vastgesteld.

Concreet is er sprake van overmatig gebruik van economische werkloosheid wanneer het resultaat van volgende formule groter of gelijk is aan 0,3275 :

Aantal dagen economische werkloosheid bij de werkgever
Aantal dagen DMFA bij werkgever - vakantiedagen - rustdagen

Bron:

  • CAO van 12 september 2013 afgesloten in het paritair comité voor het bouwbedrijf met betrekking tot de arbeidsduurvermindering.