• nl
Taalkeuze

PC 124 - Bouwbedrijf: sancties bij overmatig gebruik tijdelijke werkloosheid

Categorie: Sectoraal   Datum: 17/06/2016

Zoals reeds eerder gemeld in onze Nieuwsflash van 27 mei 2016 werd de Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken op 23 mei in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
In deze wet wordt onder meer voorzien in een verstrenging van de responsabiliseringsbijdrage voor werkgevers die overmatig gebruik maken van het stelsel van economische werkloosheid vanaf 1 januari 2017, zij het enkel voor werkgevers die niet tot de bouwsector behoren.
Dit neemt niet weg dat ook binnen het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf (PC 124) reeds geruime tijd diverse sanctiemechanismen bestaan met een ontradend effect inzake de toepassing van dit stelsel. Werkgevers die al te vaak tijdelijke werkloosheid inroepen riskeren hiervoor met andere woorden te worden gesanctioneerd.

Hieronder vindt u een overzicht van de bestaande sanctiemechanismen.

Responsabiliseringsbijdrage door de RSZ

Sedert 1 juli 2005 legt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) een responsabiliseringsbijdrage op aan werkgevers uit de bouwsector die overmatig gebruik maken van het stelsel van economische werkloosheid. Deze bijdrage wordt jaarlijks geïnd en is meer bepaald verschuldigd voor arbeiders die meer dan 110 dagen economisch werkloos zijn geweest tijdens het voorbije kalenderjaar.
Het bedrag van de bijdrage is forfaitair vastgelegd op 46,31 EUR per dag en wordt aangerekend per werknemer die de grens van 110 dagen overschrijdt.

Dagen economische werkloosheid per jaar Verschuldigde bijdrage
Tot en met 110 dagen Geen bijdrage verschuldigd
Vanaf dag 111 46,31 EUR per dag per betrokken werknemer

Terugvordering vergoeding rustdagen door het FBZ

Arbeiders in de bouwsector hebben recht op 12 bijkomende rustdagen, die jaarlijks worden vastgelegd en er voor zorgen dat binnen de sector ondanks een effectieve wekelijkse arbeidsduur van 40 uur per week op jaarbasis toch een gemiddelde arbeidstijd van 38 uur per week wordt gerealiseerd. Voor deze rustdagen ontvangen de werknemers een forfaitaire vergoeding van het Fonds voor Bestaanszekerheid (FBZ).
Net als de RSZ hanteert ook het FBZ een sanctie bij overmatig gebruik van het stelsel van economische werkloosheid, meer bepaald in de vorm van een verplichte terugbetaling van de toegekende rustvergoeding voor alle arbeiders die tijdens het voorbije kalenderjaar minstens 50 dagen economisch werkloos werden gesteld.
Voor de werknemers in kwestie vordert het FBZ een forfaitair bedrag van 60 EUR per rustdag bij de werkgever terug.

 • Voor arbeiders die in de loop van het kalenderjaar slechts bij één werkgever tewerkgesteld waren wordt het forfaitair bedrag voor elke vergoede rustdag teruggevorderd bij deze werkgever
 • Voor arbeiders die in de loop van het kalenderjaar bij meerdere werkgevers tewerkgesteld waren wordt enkel overgegaan tot terugvordering bij die werkgever(s) bij wie een overmatig gebruik aan werkloosheid werd vastgesteld voor de betrokken arbeider.

Terugvordering aanvullende vergoeding werkloosheid door FBZ

Arbeiders die tijdelijk werkloos worden gesteld wegens slecht weer of omwille van economische redenen ontvangen van het FBZ voor de eerste 60 dagen van werkloosheid een aanvullende vergoeding bovenop de werkloosheidsvergoeding.
Ook in dit geval gaat het FBZ over tot de terugvordering van reeds betaalde vergoedingen, met name van zodra een arbeider tijdens het lopende dienstjaar meer dan 24 dagen werkloos (6-dagenweek) was wegens slecht weer of meer dan 24 dagen (6-dagenweek) werkloos was omwille van economische redenen.

Bij overschrijding worden onderstaande bedragen van de werkgever teruggevorderd:

Tijdelijke werkloosheid Arbeider met legitimatiekaart ‘rechthebbende’ Arbeider zonder legitimatiekaart ‘rechthebbende’
  Dag 1 t.e.m. dag 24 van het totale aantal dagen werkloosheid tijdens het dienstjaar
 
 
 • 2,00 EUR / dag
 
 • 2,00 EUR / dag
  Dag 25 t.e.m. dag 60 van het totale aantal dagen werkloosheid tijdens het dienstjaar  
 • CAT I: 6,34 EUR / dag
 • CAT IA: 6,66 EUR / dag
 • CAT II: 7,63 EUR / dag
 • CAT IIA: 8,02 EUR / dag
 • CAT III: 10,08 EUR / dag
 • > CAT III: 10,85 EUR / dag
   
 • 2,00 EUR / dag

In geval van economische werkloosheid wordt het bedrag van de terugvordering bovendien als volgt verhoogd:

 • 15,00 EUR / dag vanaf dag 36 tot en met dag 44;
 • 30,00 EUR / dag vanaf dag 45 tot en met dag 60.

De vergoedingen die door het FBZ worden betaald voor vorstperiodes of voor periodes van blijvende sneeuw worden niet teruggevorderd.