• nl
Taalkeuze

PC 124 - Bouwbedrijf: verhoging aantal uren zaterdagwerk

Categorie: Sectoraal   Datum: 22/05/2015

Met ingang van 27 april 2015 wordt het aantal uren waarop op zaterdag gewerkt kan worden binnen het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf (PC 124) opgetrokken van 64 uren naar 96 uren per kalenderjaar per arbeider.

Zoals voorheen blijft zaterdagwerk binnen het Bouwbedrijf evenwel slechts mogelijk voor specifiek uit te voeren werken:

  • werken die op geen enkel ander ogenblik kunnen uitgevoerd worden;
  • werken waarbij de gelijktijdige uitvoering van bouwactiviteiten en andere activiteiten op dezelfde plaats risico’s inhoudt voor de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers of derden;
  • werken die om technische redenen niet combineerbaar zijn met andere activiteiten.

Ook de procedure voor invoering van zaterdagwerk blijf ongewijzigd, wat inhoudt dat prestaties op zaterdag enkel mogelijk is op vrijwillige basis en na voorafgaandelijk akkoord van de meerderheid van de vakbondsafvaardiging of bij ontstentenis ervan na ondertekening van een protocol door de werkgever, minstens een werknemer en de gewestelijke vakbondssecretarissen. 

Bron:

  • Wet 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, BS 27.04.2015.
  • K.B. nr. 213 van 26.09.1983, B.S. 07.10.1983.