• nl
Taalkeuze

PC 124 - Bouwsector: Einde afwijkende opzegtermijnen vanaf 01/01/2018

Categorie: Sectoraal   Datum: 27/10/2017

Bij de invoering van het eenheidsstatuut op 01/01/2014 werd voor bepaalde sectoren een tijdelijke afwijking voorzien op het vlak van de algemene opzeggingstermijnen. Deze tijdelijke afwijking met kortere opzegtermijnen gold tot 31/12/2017 en was onder meer van toepassing op de arbeiders uit de bouwsector (PC 124).

Vanaf 01/01/2018 loopt deze afwijkende regeling ten einde en vallen de opzeggingstermijnen in PC 124 terug op de algemene regeling waardoor vanaf dan rekening moet worden gehouden met beduidend langere opzegtermijnen.

Ook de permanente afwijking voor arbeiders die op tijdelijke en mobiele werkplaatsen zijn tewerkgesteld en die gewoonlijk bouwwerken uitvoeren zal vanaf 01/01/2018 niet langer kunnen toegepast worden aangezien deze regeling door het Grondwettelijk Hof ongrondwettelijk werd verklaard.

Merk op: er bestaat nog een kans dat voor de bouwsector (PC 124) nieuwe verkorte opzeggingstermijnen worden vastgelegd, maar voorlopig zijn er nog geen concrete stappen gezet in die richting.

Opzeggingstermijnen tot 31/12/2017

Tot 31/12/2017 zijn in de bouwsector (PC 124) nog de volgende opzeggingstermijnen van toepassing:

Anciënniteit Opzeg door werkgever Opzeg door werknemer
Minder dan 3 maanden 2 weken 1 week
Van 3 maanden tot minder dan 6 maanden 4 weken 2 weken
Van 6 maanden tot minder dan 5 jaar 5 weken 2 weken
Van 5 jaar tot minder dan 10 jaar 6 weken 3 weken
Van 10 jaar tot minder dan 15 jaar 8 weken 4 weken
Van 15 jaar tot minder dan 20 jaar 12 weken 6 weken
20 jaar of meer 16 weken 8 weken

Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 01/01/2018

Werknemers in dienst vóór 01/01/2014

Voor deze werknemers worden de opzeggingstermijnen berekend volgens het zogenaamde kliksysteem d.w.z. berekening in 2 stappen (beide stappen samen te tellen):

 • Stap 1: berekening voor het gedeelte anciënniteit verworven op 31/12/2013 volgens de sectorale opzeggingstermijnen die toen van toepassing waren – zie hieronder
 • Stap 2: berekening voor de anciënniteit verworven sinds 01/01/2014 volgens de opzeggingstermijnen van het eenheidsstatuut.

Voor de uitvoering van stap 1 (gedeelte anciënniteit verworven op 31/12/2013) dient rekening te worden gehouden met de toepasselijke sectorale opzeggingstermijnen op 31/12/2013 volgens onderstaande tabel:

Anciënniteit op 31/12/2013 Opzeg door werkgever van een arbeider die VOOR 01/01/2012 in dienst trad   Opzeg door werkgever van een arbeider die NA 01/01/2012 in dienst trad   Opzeg door werknemer  
Van 0 tot minder dan 6 maanden 3 werkdagen 4 werkdagen 1 werkdag
Van 6 mnd. tot minder dan 3 jaar 14 kalenderdagen 16 kalenderdagen 7 kalenderdagen
Van 3 tot minder dan 20 jaar 28 kalenderdagen 32 kalenderdagen 14 kalenderdagen
20 jaar en meer   56 kalenderdagen 64 kalenderdagen 28 kalenderdagen

Werknemers in dienst vanaf 01/01/2014

De opzeggingstermijnen voor deze werknemers volgen de algemene uniforme regeling voor arbeiders en bedienden vastgelegd in het eenheidsstatuut volgens onderstaande tabel:

Anciënniteit Opzeg door werkgever   Opzeg door werknemer  
Van 0 tot minder dan 3 maanden 2 weken 1 week
Van 3 tot minder dan 6 mnd. 4 weken 2 weken
Van 6 tot minder dan 9 mnd. 6 weken 3 weken
Van 9 tot minder dan 12 mnd. 7 weken 3 weken
Van 12 tot minder dan 15 mnd. 8 weken 4 weken
Van 15 tot minder dan 18 mnd. 9 weken 4 weken
Van 18 tot minder dan 21 mnd. 10 weken 5 weken
Van 21 tot minder dan 24 mnd. 11 weken 5 weken
Van 2 jaar tot minder dan 3 jaar 12 weken 6 weken
Van 3 jaar tot minder dan 4 jaar 13 weken 6 weken
Van 4 jaar tot minder dan 5 jaar 15 weken 7 weken
Van 5 jaar tot minder dan 6 jaar 18 weken 9 weken
Verdere opbouw met 3 weken per begonnen jaar anc. 10 weken (vanaf 8 jaar anc. = 13 weken)
…  
Van 20 jaar tot minder dan 21 jaar 62 weken 13 weken (maximum)
Van 21 jaar tot minder dan 22 jaar 63 weken 13 weken (maximum)
Verdere opbouw met 1 week per begonnen jaar anc. 13 weken (maximum)
     

Merk op: ingevolge het recent afgesloten zomerakkoord worden de opzeggingstermijnen in geval van opzeg door de werkgever verkort gedurende de eerste 6 maanden van de tewerkstelling.

Ingangsdatum nieuwe opzeggingstermijnen

De nieuwe opzeggingstermijnen zijn van toepassing in de volgende situaties:

 • In geval van een verbreking van de arbeidsovereenkomst na 31/12/2017;
 • In geval van een opzeg die betekend werd na 27/12/2017 d.w.z. opzeg waarvan de kennisgeving uitwerking heeft na 31 december 2017.

Enkele concrete voorbeelden

Opzeggingstermijn voor een arbeider van PC 124 in dienst sinds 01/07/2012

 • OUD stelsel (voor 2018): In geval van ontslag door werkgever op 01/11/2017 (anciënniteit 5 jaar en 4 maanden):
  Afwijkende opzeggingstermijnen van toepassing: 6 weken opzeg.
 • NIEUW stelsel (vanaf 2018): In geval van ontslag door werkgever op 01/02/2018 (anciënniteit 5 jaar en 7 maanden):
  Kliksysteem van toepassing:
  • Stap 1: sectorale opzeggingstermijn op 31/12/2013 (anciënniteit 1 jaar en 6 maanden): 16 kalenderdagen opzeg.
  • Stap 2: opzeggingstermijnen eenheidsstatuut vanaf 01/01/2014 (anciënniteit 4 jaar en 1 maand): 15 weken opzeg.
  • Totaal: 15 weken + 16 dagen opzeg.

Opzeggingstermijn voor een arbeider van PC 124 in dienst sinds 01/07/2015

 • OUD stelsel (voor 2018): In geval van ontslag op 01/11/2017 (anciënniteit 2 jaar en 4 maanden):
  Afwijkende opzeggingstermijnen van toepassing: 5 weken opzeg.
 • NIEUW stelsel (vanaf 2018): In geval van ontslag op 01/02/2018 (anciënniteit 2 jaar en 7 maanden):
  Opzeggingstermijnen eenheidsstatuut van toepassing: 12 weken opzeg.

Tegenopzeg

Arbeiders die een tegenopzegging willen geven moeten vanaf 01/01/2018 de volgende opzeggingstermijnen respecteren:

Anciënniteit Opzeg door werkgever
Minder dan 3 maanden 1 week
Van 3 maanden tot minder dan 6 maanden 2 weken
Van 6 maanden tot minder dan 1 jaar 3 weken
Vanaf 1 jaar 4 weken

Aanpassing arbeidsreglement

Indien in het arbeidsreglement nog de verkorte afwijkende opzeggingstermijnen staan vermeld, moeten die vanaf 01/01/2018 vervangen worden door de nieuwe opzeggingstermijnen die vanaf die datum van toepassing zijn. Om deze aanpassing door te voeren, volstaat het om elke betrokken werknemer een kopie te bezorgen van de wijziging en voor kennisname te laten ondertekenen. Tevens dient een kopie van de wijziging binnen de 8 dagen na inwerkingtreding overgemaakt te worden aan de Dienst Toezicht op Sociale Wetten.

Ontslagcompensatievergoeding

De tijdelijke afwijkende regeling inzake verkorte opzeggingstermijnen voor arbeiders uit de bouwsector (PC 124) geldt nog tot 31/12/2017. Zolang deze verkorte opzeggingstermijnen van toepassing zijn, worden arbeiders uit de bouwsector ook uitgesloten van het recht op een ontslagcompensatievergoeding. Gezien zij – behoudens verdere actie vanuit overheidsinstanties - vanaf 01/01/2018 ook de algemene opzeggingstermijnen moeten toepassen, zullen zij in principe ook vanaf 01/01/2018 in geval van ontslag door de werkgever aanspraak kunnen maken op de ontslagcompensatievergoeding van de RVA.