• nl
Taalkeuze

PC 124 - Elektronische aanwezigheidsregistratie voor tijdelijke en mobiele werkplaatsen - Sancties mogelijk vanaf 1 oktober 2014!

Categorie: Sectoraal   Datum: 19/09/2014

Met ingang van 1 april 2014 dient iedereen (m.n. werknemers, zelfstandigen, bouwdirectie,…)  die zich aanbiedt op een tijdelijke of mobiele werkplaats, ongeacht zijn nationaliteit of statuut, zijn aanwezigheid dagelijks en onmiddellijk bij aankomst op de werf te registreren bij de RSZ (zie flash van 04/04/2014).

De aanwezigheidsregistratie is verplicht voor werkplaatsen waar werken in onroerende staat worden uitgevoerd waarvan het totale bedrag, exclusief BTW, gelijk is aan of hoger is dan 800.000 EUR.

Overgangsperiode tot 1 oktober 2014

De maatregelen in het kader van de elektronische aanwezigheidsregistratie traden officieel in werking op 1 april 2014. Tot 1 oktober 2014 geldt evenwel een inloopperiode en worden geen sancties toegepast. Deze overgangsperiode loopt stilaan op zijn einde. 

Sancties vanaf 1 oktober 2014

Vanaf 1 oktober 2014 kunnen alle personen gesanctioneerd worden volgens het sociaal strafwetboek bij niet naleving van de registratieplicht. Deze sancties gelden dus niet alleen voor de hoofd- en onderaannemer, maar ook voor de zelfstandigen en de werknemer: 

  • Elke persoon die zich aanbiedt op een tijdelijke of mobiele bouwplaats en zijn aanwezigheid niet onmiddellijk en dagelijks registreert, wordt beboet met een sanctie van niveau 1.
  • Werkgevers, (onder)aannemers of de bouwdirectie die is belast met de uitvoering worden bestraft met een sanctie van niveau 3 bij het niet-naleven van de nieuwe regels. 
  • Wanneer de inbreuk leidt tot gezondheidsschade bij werknemers of tot een arbeidsongeval is sanctie van niveau 4 van toepassing.
  Administratieve sanctie * Strafrechtelijke sanctie *
Sanctie niveau 1 60 - 600 EUR Geen sanctie
Sanctie niveau 3 300 - 3.000 EUR 60 – 600 EUR
Sanctie niveau 4 1.800 - 18.000 EUR 3.600 – 36.000 EUR en/of
Gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar

* Inclusief opcentiemen

De boete wordt vermenigvuldigd met het aantal bij de inbreuk betrokken personen.

Bron: 

  • Wet van 8 december 2013 tot wijziging van de RSZ-wet en de Welzijnswet voor wat de voorafgaande aangifte en de registratie van aanwezigheden voor tijdelijke en mobiele werkplaatsen betreft, BS van 20 december 2013.
  • KB 11 februari 2014 tot uitvoering van de artikelen 31ter en 31quater van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan, BS van 21 februari 2014.