• nl
Taalkeuze

PC 124 Bouw : inhaalrustdagen 2014

Categorie: Sectoraal   Datum: 20/12/2013

Collectieve inhaalrustdagen

Algemeen

Binnen PC 124 Bouw geldt een effectieve wekelijkse arbeidsduur van 40 uur, die door de toekenning van 12 rustdagen per jaar wordt teruggebracht op een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 38 uur.

De rustdagen worden jaarlijks collectief vastgelegd, deels op basis van een Koninklijk Besluit, deels via een Collectieve Arbeidsovereenkomst, en zijn door de betrokken arbeiders verplicht op te nemen.

Hieronder vindt u een overzicht van de rustdagen voor 2014.

Rustdagen op basis van CAO 2013
Donderdag 02/01/2014 Vrijdag 03/01/2014
Rustdagen op basis van KB 2014 Rustdagen op basis van CAO 2014
Donderdag 17/04/2014 Woensdag 24/12/2014
Vrijdag 18/04/2014 Vrijdag 26/12/2014
Vrijdag 02/05/2014 Maandag 29/12/2014
Vrijdag 30/05/2014 Dinsdag 30/12/2014
Maandag 22/12/2014 Woensdag 31/12/2014
Dinsdag 23/12/2014 Vrijdag 02/01/2015

Verbod van arbeid op inhaalrustdagen op basis van KB

In principe mag op deze inhaalrustdagen niet worden gewerkt, maar het KB 213 voorziet hierop evenwel twee afwijkingen:

  • wanneer de arbeiders belast zijn met de klantendienst bij handelaars in bouwmaterialen;
  • wanneer arbeid op zondag is toegestaan krachtens de Arbeidswet van 16 maart 1971.

Indien er toch arbeid werd gepresteerd op een inhaalrustdag, dan moet er inhaalrust worden toegekend binnen de zes weken die volgen op de inhaalrustdag waarop arbeid werd verricht.

Verbod van arbeid op inhaalrustdagen op basis van CAO

In principe mag op deze inhaalrustdagen evenmin worden gewerkt. De sectorale CAO voorziet echter de volgende uitzonderingen:

  • wanneer de arbeiders belast zijn met de klantendienst bij handelaars in bouwmaterialen, met uitzondering van het vervoer;
  • wanneer arbeid op zondag is toegestaan krachtens de Arbeidswet van 16 maart 1971;
  • wanneer de arbeiders zijn tewerkgesteld in ondernemingen die, op het ogenblik van de toekenning van de rustdagen, gewoonlijk een periode van intense activiteit kennen.

De arbeiders die gedurende bedoelde rustdagen worden tewerkgesteld, hebben recht op inhaalrust. Deze inhaalrustdagen moeten worden toegekend :

  • Binnen de 6 weken die volgen op de dag waarop arbeid werd verricht, in geval van tewerkstelling op een rustdag bedoeld onder de eerste en tweede uitzondering.
  • Binnen de 7 maanden die volgen op de dag waarop arbeid werd verricht, in geval van tewerkstelling op een rustdag bedoeld onder de derde uitzondering.

Collectieve vervangingsfeestdagen

Tot slot kan nog worden gemeld dat de feestdag van zaterdag 1 november 2014 via beslissing van het Paritair Comité werd vervangen door maandag 10 november 2014.

Bron:

  • CAO van 12 september 2013, 117344, betreffende de arbeidsduurvermindering binnen het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf ;
  • KB van 10 november 2012 tot vaststelling van de rustdagen als vermindering van de arbeidsduur, toegekend aan de werklieden tewerkgesteld door de werkgevers die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren.