• nl
Taalkeuze

PC 126 - Stoffering en houtbewerking: Tussenkomst van het Fonds Bestaanszekerheid in de aanvullende vergoeding SWT

Categorie: Sectoraal   Datum: 29/05/2015

Werkgevers die ressorteren onder het paritair comité van de stoffering en houtbewerking (PC 126) kunnen een deel van de aanvullende vergoeding die zij betalen aan hun werknemers in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (“SWT”) onder bepaalde voorwaarden terugvorderen via het Fonds voor bestaanszekerheid van de sector.

Voorwaarden om aanspraak te maken op terugbetaling

De werkgever kan een deel van de vergoeding terugvorderen indien de werknemer aan onderstaande leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldoet:

  • Voor een werknemer in het stelsel van SWT vanaf 56 jaar met een loopbaan van 40 jaar als loontrekkende, moet een anciënniteit aangetoond worden van 8 jaar bij de werkgever, met in totaal een anciënniteit van minstens 30 jaar als arbeider binnen de sector van PC 126;
  • Indien het zou gaan om een sectoraal SWT vanaf 58 jaar volstaat een anciënniteit van 15 jaar bij eenzelfde werkgever, of een anciënniteit van 8 jaar bij de werkgever met in totaal een anciënniteit van minstens 20 jaar als arbeider binnen de sector van PC 126. 

Concrete modaliteiten terugbetaling

Het Fonds zal de werkgever de aanvullende vergoeding SWT terugbetalen ten belope van maximum 94,20 EUR per maand evenals het bedrag van de eventuele verhoging en het aandeel van de sociale bijdragen op deze verhoging.

De terugbetaling vindt plaats in het jaar dat volgt op het jaar waarin de werkgever de aanvullende vergoeding betaalde aan de arbeider. De vergoedingen van 2014 worden bijgevolg terugbetaald in 2015. 

De aanvraag tot terugbetaling moet uiterlijk op 31/12 volgend op het jaar van betaling worden ingediend bij het Fonds.

Voor meer info over de procedure met betrekking tot het terugvorderen van de betaalde vergoedingen en voor het bekomen van de aanvraagformulieren kan u (telefonisch) terecht bij het Fonds voor bestaanszekerheid via Fedustria:

Hof-ter-Vleestdreef 5, bus 1
1070 Brussel
T: +32 (0)2 528 58 11
F: +32 (0)2 528 58 69

Bron: 

  • Fonds bestaanszekerheid/Fedustria