• nl
Taalkeuze

PC 126 - Verlenging sectorale bepalingen

Categorie: Sectoraal   Datum: 17/10/2014

Vrijstelling verplichting indienstname jonge werknemers

In principe is elke werkgever in de privésector die op 30 juni van het vorige jaar minstens 50 werknemers in dienst had, verplicht om jongeren aan te werven naar rato van 3% van zijn gemiddeld personeelsbestand, berekend in voltijdse equivalenten.

Een aantal sectoren zijn echter vrijgesteld van deze verplichting. Dit geldt ook voor werkgevers die behoren tot PC 126 (hout en stoffering). 

Ondernemingen die ressorteren onder het PC 126  worden voor de periode van 01/01/2014 t.e.m. 31/12/2015 vrijgesteld van de verplichting om nieuwe werknemers in dienst te nemen.

Volledige schorsing arbeidsovereenkomst wegens gebrek aan werk 

Er werden tevens enkele verlengingen gepubliceerd op het vlak van de toepassing van tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk in PC 126 (hout en stoffering).

Bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken mag de uitvoering van de arbeidsovereenkomst volledig worden geschorst als volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • De kennisgeving aan de werknemers gebeurt minstens 3 dagen vooraf;
  • Kennisgeving aan de werknemers gebeurt door aanplakking van het bericht op een goed zichtbare plaats in de onderneming, en bij afwezigheid van een werknemer wordt de kennisgeving hem dezelfde dag per post toegezonden;
  • De duur van de schorsing mag niet langer zijn dan 8 weken;
  • Na de maximum periode van schorsing dient een verplichte werkweek te worden gerespecteerd alvorens een nieuwe schorsing te kunnen laten ingaan.

Ondernemingen die aan één van onderstaande voorwaarden voldoen, kunnen een afwijking bekomen waardoor de maximum duur van de schorsing 26 weken kan bedragen:

  • Het jaar voorafgaand aan de aanvraag van de afwijking is het resultaat van de nettoresultaten voor belastingen + afschrijvingen negatief en het resultaat van de twee dienstjaren die de aanvraag voorafgaan vertonen een verlies; 
  • De helft van hun kapitaal is verloren gegaan;
  • Een kennisgeving werd verricht betreffende een collectief ontslag;
  • In de loop van de twee kalenderjaren die de aanvraag voorafgaan heeft men minstens 50% werkloosheidsdagen gekend. 

Ondernemingen die van deze afwijking gebruik willen maken, dienen dit aan hun plaatselijk RVA-kantoor te laten weten en het bewijs toe te voegen dat men aan één van bovenstaande voorwaarden voldoet. 

Inwerkingtreding: 1 januari 2015 – geldig tot en met 31 december 2016.

Bron: 

  • MB van 1 september 2014 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en houtbewerking vallen, BS 10 september 2014, 71398;
  • KB van 4 september 2014 tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de stoffering en houtbewerking ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden volledig schorst, BS 12 september 2014, 72230.