• nl
Taalkeuze

PC 142.01 - Terugwinning van Metalen : Nationaal Akkoord 2013-2014

Categorie: Sectoraal   Datum: 9/05/2014

Op 24 februari 2014 werd tussen de sociale partners van het Paritair Subcomité voor de Terugwinning van Metalen een Nationaal Akkoord gesloten.

Het Akkoord geldt voor bepaalde duur, heeft retroactief uitwerking vanaf 1 januari 2013 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2014, tenzij anders bepaald in de tekst van het Akkoord. 

Hieronder vindt u de belangrijkste bepalingen. Deze bepalingen moeten wel nog verder uitgewerkt worden in CAO’s. 

Inkomenszekerheid

Jaarlijkse indexering in januari

Het bestaande jaarlijkse indexsysteem blijft ongewijzigd, waarbij telkens op 1 januari alle minimum- en effectieve uurlonen worden geïndexeerd, op basis van een vergelijking van de sociale index (4-maandelijks gemiddelde) van de maand december van het voorgaande kalenderjaar met de sociale index van de maand december van het kalenderjaar daarvoor.

Sectoraal systeem ecocheques

Vanaf 1 januari 2014 kunnen ecocheques op ondernemingsvlak te allen tijde omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel (bv. maaltijdcheques, salarisverhoging,…), op voorwaarde dat dit gebeurt via een collectieve arbeidsovereenkomst en dat het jaarlijks bedrag van 2 x 125 EUR, werkgeverskost inbegrepen, gegarandeerd blijft.

Aanvullende Vergoedingen Sociaal Fonds

Het Sociaal Fonds kent aanvullende vergoedingen toe aan de arbeiders in de sector. Het Nationaal Akkoord voorziet in dit verband met ingang van 1 januari 2014 in onderstaande aanpassingen:

Tijdelijke werkloosheid

  • De betaling van de aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen wordt voortaan beperkt tot een maximum van 36 dagen in de 6-dagenweek. Vanaf de 37e dag en zonder beperking in tijd, valt de aanvullende vergoeding van 6 EUR per werkloosheidsuitkering (of 3 EUR per halve uitkering) ten laste van de werkgever.
    De aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer blijft daarentegen volledig en zonder beperking in tijd ten laste van het Fonds.
  • De beperkte tussenkomt door het Fonds van maximum 150 dagen per kalenderjaar wordt opgeheven, zowel voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen als voor tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer.

Aanvullende vergoeding SWT

  • Het Fonds neemt de betaling van de aanvullende vergoeding ten laste in het kader van het stelsel met bedrijfstoeslag (SWT), vanaf 56 jaar en 40 jaar loopbaan van zodra de arbeider de leeftijd van 60 jaar bereikt heeft.

Indien een arbeider in het kader van het SWT zijn rechten bij de RVA heeft vastgeklikt, dan wordt meteen ook de uitbetaling van de aanvullende vergoeding door het Fonds vastgeklikt. 

Bijdrage aan het Sociaal Fonds

Om de financiële situatie van het Sociaal Fonds gezonder te maken zal door het Fonds tussen 1 april 2014 en 31 december 2014 een uitzonderlijke bijdrage van 1,15% op het brutoloon van de arbeiders worden geheven. 

Vanaf 1 oktober 2014 wordt de bijdrage voor het sociaal pensioenfonds verhoogd van 1,60% naar 1,80% op het brutoloon, waardoor de totale basisbijdrage voor het Fonds op 2,65% komt te liggen.

Eindejaarspremie

Arbeiders die hun arbeidsovereenkomst in onderling akkoord beëindigen, hebben vanaf 1 januari 2014 ook recht op een pro rata eindejaarspremie.

Vorming en opleiding

De huidige maatregelen inzake risicogroepen en permanente vorming worden verlengd tot 31 december 2014.

De nodige maatregelen zullen genomen worden om de participatiegraad van de arbeiders in opleidingen en vorming jaarlijks met 5% te verhogen. 

Vanaf 1 januari 2015 moeten alle opleidingen die door arbeiders van PC 142.01 worden gevolgd, geregistreerd worden in een centrale databank, die door Educam, het kennis- en opleidingscentrum van de autosector, metaalhandel, metaalrecuperatie en aanverwante sectoren, beheerd wordt.

Bedrijven die reeds over een eigen gelijkaardig systeem beschikken om opleidingen te registreren worden van deze verplichting vrijgesteld.

Daarnaast moet de werkgever vanaf 1 januari 2015 voor elke arbeider een opleidingsCV bijhouden, waarin alle uitgeoefende functies en gevolgde opleidingen tijdens de loopbaan van de arbeider in de betrokken onderneming worden ingeschreven, alsook eventuele opleidingen die de arbeider op eigen initiatief volgde.  De bedoeling is ook dat opleidingen met merkgebonden werktuigen en opleidingen op de werkvloer meegerekend worden. 

De modaliteiten hieromtrent zullen door de paritaire stuurgroep van Educam worden uitgewerkt.

Arbeidstijd en flexibiliteit

Ingeval van herstructurering of versoepeling van de arbeidsorganisatie kan de onderneming, via een CAO, de tewerkstelling bevorderen door collectieve arbeidsduurvermindering toe te passen. 

De arbeiders hebben voor de eerste 91 overuren per kalenderjaar in het kader van een buitengewone vermeerdering van werk of van de werkzaamheden ingevolge een onvoorziene noodzakelijkheid, de keuzemogelijkheid deze overuren te recupereren dan wel uitbetaald te krijgen.

Het Nationaal Akkoord voorziet om hiervan af te wijken vanaf 1 januari 2014, op voorwaarde dat hieromtrent op ondernemingsniveau een collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten.

Eindeloopbaanregelingen

Op basis van het Nationaal Akkoord worden volgende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) verlengd:

  • SWT vanaf 56 jaar met 40 jaar loopbaan wordt verlengd tot en met 31 december 2015;
  • SWT vanaf 58 jaar met 38 jaar loopbaan wordt verlengd tot en met 31 december 2014.

Klein verlet

Vanaf 1 januari 2014 wordt het afsluiten van een samenlevingscontract gelijkgesteld met een huwelijk voor de toekenning van 3 dagen klein verlet. 

Indien de arbeider evenwel later huwt met de partner met wie hij eerder een samenlevingscontract heeft ondertekend, dan worden bij het huwelijk niet opnieuw 3 dagen klein verlet toegekend.

Bron:

  • Nationaal Akkoord 2013-2014. Het Akkoord moet nog verder worden uitgewerkt in CAO’s en KB’s.